• Här skulle en jättelik bro ha byggts men nu grävs stambanan ner istället. Foto: Tommy Pettersson

12 till 18 miljarder till tunnel

Järnvägsutredningens förslag till sträckning för Ostlänken genom Linköping kommer att behandlas under februari och sedan kommer ett beslut från trafikverket strax innan sommaren.

Alliansen hade lyckats få med sig det största oppositionspartiet, socialdemokraterna, till presskonferensen för att manifestera en långsiktig och historisk stabil majoritet. Även Miljöpartiet de gröna förordar nu en tunnel för Ostlänken och Södra stambanan enligt korridoralternativ C.

– Det är viktigt att tänka långsiktigt. Den lösning som väljs kommer att ha en avgörande betydelse inte bara för dagens utan även för framtidens Linköping. Jag är glad över att vi har en stor politisk samsyn om att förorda att Ostlänken inklusive nuvarande stambana förläggs i tunnlar. Tunnelalternativet är överlägset när det gäller att kunna tillvarata Linköpings unika utvecklingsmöjligheter och för att möjliggöra stadsutveckling och framsynt samhällsbyggnadsplanering, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall. och får medhåll av socialdemokraternas Lena Micko.

– Detta är ett historiskt beslut som kommer att få stor betydelse för kommande generationer. Val av korridor är inte bara en teknisk fråga om tunnel eller bro, det är ett val som kommer att påverka regionens och stadens utveckling för all framtid. En tunnellösning är en långsiktigt hållbar lösning, som ger påtagliga fördelar för regionutveckling, näringsliv och tillväxt. Avgörande för att en tunnellösning ska kunna förverkligas är att stat och kommun samverkar, säger kommunalrådet Lena Micko.

Arkitekttävlingens resultat är borta

Kommunen anser att de stora fördelarna med en tunnel är de barriäreffekter som kan undanröjas, vilket möjliggör alternativ användning av dagens spårområden för till exempel ny bostadsbebyggelse, parker, kommunal service och kolonilottsområden. Man ser också stora sociala vinster med att barriäreffekterna minskar mellan olika stadsdelar, inte minst när det gäller Skäggetorp. Vidare ser Linköping positivt på att Stångåns naturvärden kan bevaras och även utvecklas liksom de ökade möjligheterna för rekreation i Stångårummet.

– Med avseende på stadskvaliteter är skillnaden mellan bro- och tunnelalternativen mycket stora. Tunnelalternativet är helt avgörande att kunna utveckla mer och bättre innerstad. Spårområden kan omvandlas till attraktiva stadskvarter med centralt belägna bostäder och arbetsplatser. Och Stångån kan utvecklas till ett mycket attraktivt vattenrum utan påverkan från järnvägen, säger kommunalrådet Muharrem Demirok .

– Förutsatt att Trafikverket går vidare med alternativ C är Linköpings kommun beredd att förhandla fram och ingå ett samverkansavtal med Trafikverket, säger Paul Lindvall.