• Jakob Björneke vill höja kunskapsresultaten i skolan. Foto: Tommy Pettersson

50 miljoner till höjda löner

Nu fortsätter Linköpings kommun sin satsning på lärare, förskollärare och fritidspedagoger. denna gång är det de som är särskilt kvalificerade som få löneförhöjning.

Linköping får cirka 39 miljoner kronor i statsbidrag för denna satsning och Kommunens egen finansiering av lönesatsningen är fyra miljoner kronor 2016 och åtta miljoner för 2017. Det var vid det senaste sammanträdet som  kommunstyrelsen tog beslut om att använda statsbidraget och att skjuta till egen finansiering.

Ska höja kunskapen

Statsbidraget ska få kommuner och övriga skolhuvudmän att ge särskilt kvalificerad skolpersonal högre lön, att öka kvaliteten i undervisningen och att förbättra resultaten i skolan. Enligt reglerna för statsbidraget ska den sammanlagda löneökningen hos varje huvudman vara mellan 2 500 och 3 500 kronor högre per månad än den lön som annars skulle ha utgått.

– Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för höga kunskapsresultat. Nu genomför vi höjningar av lärarlönerna vilket ger en bra grund för att höja kunskapsresultaten i Linköping. Linköpings lärare ska ha högre löner, säger Jakob Björneke (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Tillfaller 900 anställda

Linköpings kommun får 38,7 miljoner kronor för läsåret 2016 och 17. Det innebär att 650-900 lärare och vissa andra personalkategorier kan få del av löneökningsutrymmet allt enligt reglerna för statsbidraget.

– Om skolan misslyckas, så kommer Sverige misslyckas. Därför är läraryrket Sveriges viktigaste yrke. Lönerna måste fortsätta höjas för att locka fler att vilja bli lärare så att vi kan rekrytera de bästa till Linköpings skolor. Denna satsning gör stor skillnad för kommande elever, säger Daniel Andersson (L), personalutskottets ordförande och fortsätter.

– De höjda lärarlönerna medför ökade personalomkostnader på fyra miljoner kronor 2016 och åtta miljoner per år från och med 2017. Detta finansieras med kommunstyrelsens resursmedel 2016 och 2017 samt med verksamhetsreserv för 2017.