• Ensamkommande flyktingbarn som anländer till Hyllie station i Malmö. John Alexander Sahlin/TT

536 ensamkommande barn till Linköping

Nu har Länsstyrelsen tagit fram nya fördelningstal för ensamkommande barn till länets kommuner som ska gälla under 2016. Fördelningstalen har beslutats efter samråd och förhandlingar med kommunerna inom ramen för Östergötlands Integrationsråd.
I Östergötlands Integrationsråd samverkar kommunerna för att få ett så bra mottagande som möjligt i länet. Vid Integrationsrådets möte i slutet av november diskuterades olika förslag till justering av fördelningstalen för ensamkommande barn. Utifrån de synpunkter som inkom förmedlades ett förslag till nya fördelningstal 2016 på kommunnivå.

Tagit höjd för

Fördelningstalet som Östergötland har att klara av är 1 822 asylplatser för år 2016. Den största förändringen i antalet kommande ensamkommande barn får Linköpings kommun. I år har man tagit emot drygt 50 barn men nästa år ska man ta emot 536 barn. I oktober hade Linköping ansvar för sammanlagt 342 ensamkommande barn.

– Vi har en planering och beredskap för att ta emot vår andel nästa år. Vi har redan idag flera boende igång för ensamkommande barn och nu i december frigörs ännu flera platser i en nedlagd landsbygdsskola, säger Jocke Kärnborg kommundirektör i Linköpings kommun.

Beslutsprocessen

Migrationsverket har lämnat en platsbehovsframställan för ensamkommande barn till Länsstyrelserna i Sverige. Totalt handlar det om 40 000 asylplatser. Länsstyrelserna har tagit fram fördelningstal på läns- och kommunnivå utifrån en nationell fördelningsmodell och man har utgått från den nationella modellen där man tar hänsyn till befolkningsmängd och tidigare mottagande. Utifrån denna har Länsstyrelsen Östergötland gjort justeringar för att det ska bli en jämnare fördelning.

– Länsstyrelsen Östergötland gör bedömningen att justeringen ger ett jämnare mottagande utifrån kommunstorlek. Vi vet också att detta är en mycket stor utmaning för kommunerna. Bostadsfrågor, bemanning till HVB-hem, socialsekreterare och lärarresurser kan vara kritiska frågor. Tillgången på gode män är en annan viktig fråga. Våra kommuner gör verkligen stora ansträngningar för att lösa alla dessa uppgifter. Samtidigt är det viktigt för kommunerna med ett fördelningstal för att kunna planera och anpassa sin verksamhet till de nya behoven,säger landshövding Elisabeth Nilsson.

Möjlighet gavs att lämna in synpunkter på detta förslag fanns men sedan fattade Länsstyrelsen Östergötland beslut efter har vägt samman de olika synpunkter som inkommit.