• Omsorgsdirektör Linda Ljunqvist fick redovisa vilka åtgärder omsorgsnämnden nu vidtar. Foto:Tommy Pettersson

Allvarliga brister i gruppbostäder

LeanLink tar över

I förra veckan bjöd omsorgsnämnden till en extrainsatt presskonferens angående allvarliga brister i en del av kommunens gruppbostäder som drivs av en privat utförare, Frösunda Omsorg AB.

Nämndens ordförande Daniel Andersson (L) och omsorgsdirektör Linda Ljunqvist berättade med stort allvar om en rad olika brister som har upptäckts hos utföraren Frösunda assistans verksamheter i Ulrika och i Tannefors. Tidigare i veckan hade Omsorgsnämnden beslutat i sin kvalitetsuppföljningsplan nästa år att fokusera på bemanning och nu framgår det varför man gör det. Vid nämndens sammanträde i onsdags visste man redan om de allvarliga bristerna som existerade i Frösundas verksamheter där bland annat bemanningsfrågan i allra högsta grad var aktuell.

Sena reaktioner

På grund av ett dödsfall som inträffade på en gruppbostad för personer med utvecklingsstörning i Ulrika i början av september inkom en Lex Sarah-anmälan från Frösunda assistans till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i slutet av oktober. I den utredning som genomfördes senare framkom det att Frösunda brustit i tillsynen av brukaren. Då vaknade även kommunen och händelsen föranledde att kommunen gjorde en verksamhetsuppföljning av Frösundas gruppbostäder i Ulrika, samt i Ekängen och i Tannefors.

Linköpings kommun säger nu upp avtalen från och med 2016-12-19 och kommunens utförare Leanlink tar då över verksamheten.

Brott mot avtal

Kommunen har kunnat då konstatera att Frösunda Omsorg AB inte har följt de åtaganden som uppgivits och utlovats i anbudet och avtalet. Företaget har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och i övrigt väsentligen har åsidosatt sitt uppdrag. Dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning och tilldelning av avtal. De mycket allvarliga bristerna i verksamheten utgör tillsammans, eller var för sig, så allvarliga brott mot avtalet att de även ger kommunen rätt att säga upp avtalet till upphörande.

– Vi har redan på nämnden i förrgår beslutat att göra en granskning av samtliga boende i kommunen som delvis beror på detta ärende. Vi ser oerhört allvarligt på det inträffade. Omsorgsnämnden har därför fattat beslut om att säga upp avtalen i Ulrika, Tannefors och Ekängen med anledning av att vi idag inte kan säkerställa brukarna en trygg och säker vård och omsorg i de tre gruppbostäder som Frösunda driver på uppdrag av Linköpings kommun, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

Allvarliga missförhållanden

 Utredning har påbörjats rörande det oväntade dödsfallet. Att sådan utredning påbörjats framkom först efter att omsorgskontoret kontaktat Frösunda i denna fråga. Frösunda anmälde heller inte ärendet till IVO snarast, vilket Frösunda var skyldigt att göra när man kunnat konstatera att det handlade om ett allvarligt missförhållande.

– Att Frösunda inte har efterlevt avtalen är en samlad bedömning för de tre gruppbostäderna. För de boendes skull har kommunen både rätt och skyldighet att säga upp avtalen och ta över ansvaret för verksamheten, säger omsorgsdirektör Linda Ljungqvist och pekar senare på kommunens verksamhetsuppföljning av Frösundas gruppbostad i Tannefors för personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar att företaget inte uppfyller sitt ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).