• Birgitta Rydhagen får verkställa beslutet. Foto: Tommy Pettersson

Anställda erbjuds rätt till heltid

Nu tar Linköpings kommun ytterligare ett steg i rätt riktning. Denna gång föreslår man ett ambitiöst program som ska erbjuda, de som vill, ett heltidsjobb.

Fler heltidsarbetande bidrar till en ökad jämställdhet och bättre förutsättningar för rekrytering. Fackförbundet Kommunal har länge strävat efter en självklar rätt till heltidsarbete för sina medlemmar som består av 80 procent kvinnor i vård och omsorgssektorn.

Linköpings kommun står inför en stor rekryteringsutmaning för att klara av att upprätthålla kvaliteten inom välfärden i framtiden. I fem år måste drygt 1 000 personer rekryteras varje år.

Heltidsfrågan är viktig av jämställdhetsskäl då kvinnor i högre utsträckning än män är deltidsarbetande med låg inkomst och därmed får lägre pension. Det fantastiska i förslaget är att man är överens och att det inte ska leda till fler delade turer inom vården.

Stegvis

Först ska man ta fram en handlingsplan för att på ett långsiktigt sätt införa rätt till heltid och önskad sysselsättningsgrad inom Linköpings kommun. Kommunstyrelsen föreslås också besluta avsätta medel för att anställa en projektledare på kommunledningskontoret för att arbeta med införande av rätt till heltid. Dessutom föreslås att en tjänst, till en början främst inriktad mot vård och omsorg inrättas för att hitta de bästa lösningarna. Dessa tjänster kostar 350 000 kronor år 2016 och 1,15 miljoner kronor 2017.

– Införandet innebär också en chans att önska sysselsättningsgrad. Heltidsanställningen innebär en grundläggande trygghet, men en del av våra medarbetare som redan idag sliter hårt på sina deltidsarbeten kanske för tillfället vill öka från 80 till 90 procent.

Eftersom allas scheman kan påverkas är det allra viktigaste att vi har en tidig och kontinuerlig dialog med personalen i verksamheterna, säger Birgitta Rydhagen (MP), utförarstyrelsens ordförande i den verksamhet där flest deltidsarbetande finns.

Pilotförsök på Sandrinoparken

Hanteringen av heltidsfrågan är komplicerad eftersom många av kommunens verksamheter har krav på speciell bemanning och schemaläggning. Brukares, klienters och kunders behov är ofta ojämnt fördelade över dygnet vilket kan göra det svårt att organisera verksamheten kostnadsneutralt med enbart heltidstjänster.

På det nyöppnade vårdboendet Sandrinoparken pågår ett pilotprojekt, som studerar effekterna av ett införande av rätt till heltid inom äldreomsorgens vårdboenden.

– Rätt till heltid är en prioriterad fråga för Koalition för Linköping. Vi vill höja ambitionerna för kommunen som arbetsgivare. För att kunna både behålla och rekrytera kompetent personal för framtiden ska vi erbjuda bra arbetsvillkor. Tyvärr arbetar alltför många inom kvinnodominerade yrken deltid mot sin vilja. Nu ändrar vi på det att genom att satsa på rätt till heltid så att fler kvinnor får möjlighet att leva på sin lön, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige har tidigare tagit ställning till rätt till heltid i bland annat kommunfullmäktiges övergripande mål och kommunstyrelsen beslutade nu om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla en motion från Vänsterpartiet om rätt till heltid.

– När vi nu äntligen kan genomföra den mycket efterlängtade

jämställdhetsreformen om rätt till heltid är det viktigt att arbeta smart. Nu avsätter vi resurser för ett kommunövergripande arbete med att införa rätt till heltid. Det ska vi göra på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som vi förbättrar kvaliteten i omsorgen och vården för Linköpingsborna, säger Daniel Andersson (L), personalutskottets ordförande.