• Bullerskuggan över Östergötland och Elisabeth är på väg att försvinna. Foto: Tommy Pettersson

Äntligen riksdagsbeslut om bullret

Så kom då äntligen det riksdagsbeslut som många linköpingsbor och östgötar gått och väntat på. Konflikten mellan olika myndigheters tolkning av bullerreglerna har ställt till bekymmer för byggherrar och politiker i regionen en längre tid.
Men nu har Riksdagen beslutat om ändringar i miljöbalken och  plan- och bygglagen för att undvika dessa konflikter i bullerfrågor mellan de båda  lagstiftningarna.

Från utredning till klarhet

Under augusti och september 2013 lade  regeringens särskilde utredare  fram två betänkanden om hur bullerfrågor bör  samordnas på ett bättre  sätt då de hanteras enligt miljöbalken och plan- och  bygglagen. Framför  allt i Linköping har det under många år varit konflikter i   bullerfrågor mellan bebyggelseintresset och flygplatsintresset som  tydligt visar  på behovet av en samordning.
Lagändringarna som kom till strax före riksdagens sommaruppehåll är en grund för det fortsatta arbetet med att  få fram samordnade bullerriktlinjer. De nya reglerna börjar gälla den andre januari 2015. Länsstyrelsen Östergötland  är positiv till att lagstiftningarna ändras för att möjliggöra en  bullersamordning.
– Det här var ett väntat och positivt steg framåt i arbetet för att  säkra möjligheten till utveckling i länet. Länsstyrelsen och Saab har tidigare påpekat vikten av att  bullersamordningen  omfattar såväl prövning som tillsyn enligt de båda  lagstiftningarna samt att de  tillämpar lika riktvärden., säger landshövding Elisabeth  Nilsson.