• Elias Aguirre lär få behålla bygghjälm på om man ska uppnå de högt uppställa målen. Foto: Tommy Pettersson
  • Förtätningsbebyggelse behövs i Linköping om detaljplaner ska gå hand i hand med efterfrågan. Foto: Tommy Pettersson

Är egen lägenhet lyx eller en rättighet?

Linköping har höga byggmål

Linköpings Posten ska i ett antal artiklar beskriva hur bostadssituationen i Linköpings kommun ser ut 2016. Hur många söker lägenhet? Räcker byggandet till? Var finns eventuella flaskhalsar? Vilka konsekvenser får en bostadsbrist ur ett socialt perspektiv?

Det fanns under år 2015, enligt kommunens egna statistik, 75 198 lägenheter i Linköpings kommun. Utav dessa var 33 procent småhus och 67 procent bestod av flerbostadshus. Fyra eller ännu fler rum är i majoritet i lägenhetsbeståndet, i procent är det nästan 40 procent i den storleksklassen. I genomsnitt bor det 2,03 personer i varje lägenhet.

Det går inte att få fram hur många som saknar eget boende eller hur många som har registrerat sig i någon form av bostadskö. Men en bostadsbrist råder i Linköping sedan många år tillbaka.

Påbörjat och färdigställt

Konstigt vore det annars i en stad som växer i den rekordfart som Linköping gör. Befolkningen har under senare år växt med över 1 000 personer varje år och är nu uppe i drygt 155 000. Mer än 220 000 individer av dessa 155 000 är över 19 år och då är det lätt att förstå att det behövs fler bostäder.

År 2015 färdigställdes drygt 900 lägenheter i Linköping samtidigt som det revs 86 lägenheter. Under 2016 har inga siffror för färdigställda lägenheter presenterats men antalet påbörjade lägenheter har fyrdubblats jämfört med 2014. Första kvartalet 2016 hade drygt 2 000 lägenheter påbörjats trots detta råder det ett underskott på bostäder i staden.

Mål eller löfte?

De så kallade bostadspolitiska samtalen som förs på nationell nivå går fram och tillbaka. Frågan om hur 700 000 nya bostäder ska kunna byggas fram till 2025 som regeringen har bjudit in alla partier, utom SD, är svårlöst och skiljelinjerna är större än viljan att gå framåt.

I slutet av mars fattade regeringen beslut om att 2016 betala ut 1,85 miljarder i stöd till kommunerna för ökat bostadsbyggande. Stödet ska gå till kommuner som bygger mycket och till grund för beräkningen av stödet ligger också flyktingmottagande. Detta stöd beräknas kunna ge 40 miljoner till Linköping.

– Det är en positiv signal att regeringen ser de ansträngningar som bostadsbyggande och snabb utbyggnad innebär. Det tar mycket resurser för flera delar av kommunen att expandera i så snabb takt. Med intensivt planeringsarbete av flera större projekt som Djurgården, Malmslättsvägen, Folkungavallen, Ekholmen, Ryd och Wahlbecks tar vi viktiga steg mot att bygga bort bostadsbristen i Linköping, berättade Linköpings kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad Elias Aguirre, vid det tillfället.

Underskott råder

I Boverkets bostadsmarknadsenkät som nyligen gjorts bedömer 240 av 290 kommuner att det råder underskott på bostäder för åren 2016 och 2017. Befolkningen växer snabbt och förväntas öka i rask takt de närmaste åren speciellt med tanke på de nya medborgarna som flyttar in från olika krigshärdar runt om världen. Unga människor och nyanlända har naturligtvis särskilt svårt att etablera sig på en bostadsmarknad.

Kommunerna bedömer samtidigt att bostadsbyggandet fortsätter att öka. År 2015 påbörjades preliminärt 48 600 bostäder enligt SCB, inklusive ombyggnader. Enligt Boverkets prognos påbörjas cirka 57 000 bostäder i år och cirka 61 500 bostäder år 2016.

I samband med byggkonjunkturen släppte Boverket också länsvisa prognoser där man kan se att tillväxttakten bromsas upp i stort sett i alla län under 2017 och för en god tillväxt spelar tillgången på bostäder en viktig roll. De län som går starkast är Örebro och Östergötland och här är det bostadsbyggandet som går riktigt starkt.