• Den politiska majoriteten söker nya arbetssätt att förbättra integrationen för ensamkommande barn och unga. På bilden Jakob Björneke (S), Eva Lindh (S) och Karin Granbom Ellison (L). Foto: Fanny Miles

Bättre integration för ensamkommande

Med ett starkare fokus på värdegrundsarbete samt utökning av förberedelseklasser för grundskoleungdomar vill kommunen bättre integrera ensamkommande barn och ungdomar in i samhället. Fler insatser krävs för en bättre integration av ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Linköping.

Sedan 2014 har nästintill en femdubbling skett av ensamkommande. Under 2016 fortsätter barn och unga att komma. Nu ser den politiska majoriteten över sitt arbetssätt för att hitta hållbara lösningar för att finna en plats i samhället för alla som kommer. Bland annat finns det fortfarande behov av familjehem, gode män och boenden.

Fler förberedelseklasser

Stort fokus riktas också mot skolverksamheten där antalet förberedelseklasser utökas från att enbart finnas i Ryd, Berga och Skäggetorp till att finnas på samtliga skolor i kommunen. Ytterligare delar av insatserna som görs är att förbättra uppsökande fritidsverksamhet, bland annat genom att stötta föreningslivet bättre.

– Vi behöver riktade insatser för fritidsverksamheten. Exempelvis kan föreningslivet rikta sig mot alla ungdomar som går i områdets skola snarare än enbart till de boende i området, som det brukar vara, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande, Jakob Björneke (S).

Aktiviteter för fler

Även sommarperioden har ett behov av fler aktiviteter för ungdomar menar Karin Granbom Ellison (L), bildningsnämndens ordförande.

– Sommarlovet kan vara långt för den som inte har något att göra. Det behövs fler aktiviteter och fler feriejobb, säger hon. Några av kommunens tusen avsatta feriejobb är avsedda för ungdomar som läser språkintroduktion på gymnasieskolan.

Målet - nationellt program

Det pratas också om höjda ambitionsnivåer på skolbasis. Många ensamkommande är ungdomar i tonåren som inte hinner tillgodogöra sig högstadiet eller gymnasiet, en svår ekvation som kräver en titt utanför boxen, menar Jakob Björneke.

– Vi måste tänka mindre på hur vi brukar göra skolan med att nu har vi högstadiet sedan kommer gymnasiet och så vidare. Det är i stället viktigt att tänka hur vi utnyttjar tiden i skolan bäst för en nyanländ som går i skolan i Sverige i några år bara, säger han.

– Målet måste vara att barn och unga ska nå behörighet till ett nationellt program, tillägger Karin Granbom Ellison.

Värdegrundsarbete viktigt

I grunden av allt står värdegrundsarbetet.

– Generellt finns det ett behov av ett ökat värdegrundsarbete. Den situation som ensamkommande barn och unga befinner sig i är svår att sätta sig in i. Det ligger i skolans arbete att diskutera värdegrunderna men det är också viktigt att det sker på boendenivå. Vi kommer att ta fram utbildningsmaterial till hjälp för de som är ansvariga i föreningar och som arbetar på boenden, menar Eva Lindh (S), socialnämndens ordförande.