• Nils Hillerbrand har en dubbel roll och funktion i och med att han är kommunalråd och ordförande i Tekniska verken.

Bidrar att sänka temperaturen

I Paris pågår FN:s klimatmöte, nu inne på andra veckan, där de deltagande länderna själva föreslår hur de ska kunna bidra till att sänka temperaturen i världen.

Samtidigt pågår arbetet för att Linköping ska bli en koldioxidneutral kommun 2025 nu in i en ny fas. För fyra år sedan antog Linköpings kommunfullmäktige målet att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Det är ett mycket ambitiöst mål, både nationellt och internationellt. Klimatutmaningen är global och kommunens klimatmål tar hänsyn till att det vi gör eller inte gör lokalt påverkar utsläppen i vår omvärld.

– Vi har tusen dagar kvar av den här mandatperioden och det ser jag som en utmaning. Vi ska visa resultat. Tillsammans med Linköpingsborna och näringslivet vill kommunen och kommunens bolag gå i spetsen för att skapa ett hållbart samhälle säger kommunalrådet Nils Hillerbrand (MP).

Metangasen är värst

För att nå kommunens klimatmål krävs stora minskningar av koldioxidutsläppen, främst genom att minska användningen av fossila bränslen, energieffektivisera, förhindra utsläpp av metangas från avfall som är 30 gånger skadligare för miljö än koldioxid samt genom omställningen till ökad produktion av resurseffektiv och förnyelsebar el.

– Det finns något hoppfullt i att så många länder kommit till FN:s klimatmöte och det de kommer överens om där kan bli avgörande. Samtidigt måste vi börja arbeta här och nu med att ställa om vårt samhälle. I Linköping har vi gjort mycket och vi kan göra ännu mer, säger kommunalrådet Nils Hillerbrand.

Bolagen går i spetsen

Även kommunens bolag har vidtagit åtgärder för att minska sin energiförbrukning och utsläppen koldioxid. Det har bland annat handlat om energieffektivisering i befintliga fastigheter, energisnål nyproduktion, införandet av Gröna påsen för hushållens matavfall med syfte att öka biogasproduktionen och utbyggnad av ett nytt avfallsbaserad kraftvärmeverk.

Att minska trafikens utsläppen av koldioxid kommer att vara avgörande för att nå målet. Sänkta hastighetsgränser, pendlarparkeringar, bussfiler, biogasdriven kollektivtrafik och utbyggnad av gång och cykelvägar är exempel på några åtgärder som redan genomförts.Kommunen måste intensifiera arbetet med att öka andelen resenärer som reser hållbart – med kollektivtrafik och cykel.

Ett särskilt sigill har tagits fram för att kunna användas som en gemensam nämnare i olika sammanhang. Sigillet ska användas av kommunen och de kommunala bolagen. Det som kommuniceras ska ha en direkt relation till miljö- och klimatarbetet och specifikt aktiviteter som kopplas till att nå koldioxidmålet, som bedrivs inom kommunen och inom kommunkoncernen. Sigillet bidrar till att alla Linköpingsbor påminns om att det är vi tillsammans som har ansvar för nå målet, kommun, näringsliv och kommuninvånare.