• Salamandern behöver våtmarker men också gömslen och övervintringsplatser. Foto: Tommy Pettersson
  • Det som är värt att bevara i naturen bör bevaras. Foto: Tommy Pettersson
  • En Vattensalamandertunnel byggdes när väg 687 byggdes om. Foto: Tommy Pettersson

Bland Salamandrar och ekar

 När en befolkning ökar så ökar också behovet av en fungerande infrastruktur. Alla kan inte bo på samma geografiska yta och idag är arbetsplatsen fortfarande, trots IT- revolutionen, belägen på att annan plats än där bostaden finns.

Det behövs vägar och en fungerande kollektivtrafik för att det moderna samhället ska kunna leverera. Bostadsbebyggelse och utbyggnad av transportsystem står ibland i motsatsförhållande till naturens utveckling samt dess flora och faunas fortlevnad.

Exemplet Salamander

Norra Europas största sammanhängande eklandskap finns i och utanför Ullstämma. Detta eklandskap har stort naturvärde och är av riksintresse och det får man strösta hänsy till när utbyggnad sker i södra delen av Linköping.

Men vi får inte glömma den fridlysta större Vattensalamandern som lever och bor mellan Klampenborg, Lundängen och Grensholmen.

Det gjorde inte Länsstyrelsen Östergötland när den nödvändiga omdragningen av väg 687 mellan Linköping och Sturefors skulle byggas. Trafiken ökade kraftigt och så gjorde också olyckorna på den smala vägen.

Het debatt

Den nya vägen blev kraftigt diskuterad 2008- 2009 bland annat på grund av de påverkan den skulle komma att ha på eklandskapet och på den fridlysta vattensalamandern. Vägverket sökte dock dispens för bygget hos Länsstyrelsen för den påverkan på småvatten och åkerholmar, som är biotopskyddade enligt miljöbalken, som vägen skulle ha.

Länsstyrelsen fattade i februari 2009 beslut om hur de känsliga biotoper skulle skyddas vid bygget av vägen mellan Sturefors och Harvestad. I beslutet anförde man att Vägverket fick ta bort bland annat åkerholmar och små våtmarker, men skulle i gengäld skapa förutsättningar som gynnar den hotade större vattensalamandern, bland annat en torr tunnel under vägen.

Kompenserad Salamander

Länsstyrelsen gav dispensen från biotopskyddet men krävde samtidigt att Vägverket utförde vissa kompensationsåtgärder. Vägverket skulle till exempel anlägga minst tre nya småvatten och flytta två odlingsrösen ifrån vägområdet för ekarnas och Salamanderns skull.

Det blev lite dyrare att bygga om den olycksdrabbade vägen men nu susar både bilar och Salamandrar fram i separata filer.

Fakta Större vattensalamander

 Salamandern är fridlyst, vilket innebär att det är förbjudet att skada dess livsmiljö. Länsstyrelsen kan ge dispens för ingrepp som påverkar fridlysta arter. Ingreppet får dock inte leda till att artens långsiktiga bestånd påverkas negativt. Vägverket får dispens under förutsättning att insatser som gynnar salamandrarna utförs samtidigt - bland annat en specialdesignad salamandertunnel under vägen för att nå övervintringsområden intill.

Källa: Länsstyrelsen

Fakta Biotopskydd

Vissa biotoper av stort värde för många växter och djur är skyddade från påverkan genom miljöbalken. Exempel i odlingslandskapet är åkerholmar, alléer, odlingsrösen, stenmurar, öppna diken, källor och småvatten. Länsstyrelsen kan i vissa fall lämna dispens från skyddet men kan då kräva särskilda hänsyn eller kompensationsåtgärder.

I skogsmark är bland annat hassellundar, alkärr, strandskogar, myrholmar, rikkärr, brandfält och naturskogar skyddade på samma sätt. Eventuell dispens från åtgärder kan då ges av Skogsstyrelsen.

Källa: Länsstyrelsen