• Miljökontoret anser att det kan föreligga risk för människors hälsa.Foto: Tommy Pettersson

Boende under Tullbron ska flyttas

Denna vecka kommer kommunen att informera de ”boende” under Tullbron att de måste flytta på sig snarast möjligt annars väntar ”vräkning” utförd av kronofogden.
Man ska idag sätta upp anslag på  plats under Tullbron på svenska, rumänska och bulgariska för att få till en frivillig flytt. Informationen kommer att ske med  kommunens tjänstemän samt en tolk.
Om  de boende väljer att inte flytta på sig kommer kommunen att begära  handräckning från Kronofogdemyndigheten för att genomföra en  avhysning i  enlighet med gällande bestämmelser. Kronofogden har sammanställt statistik över antalet ansökningar om  särskild handräckning samt kring hur många ärenden där fogden har utfört  någon form av åtgärd.Otillåtna läger har under de senaste åren varit en omdiskuterad fråga  men om en markägare vill ha tillträde och rådighet över sin mark kan få  hjälp med detta från Kronofogden. Under förra året kom 235 ansökningar till Kronofogden kring markockupationer. Det var mer än dubbelt så många som under 2013.Ansökningarna riktades mot drygt 2 100 personer och myndigheten fattade beslut i 155 ärenden riktade mot drygt 1 800 personer.Kommuner och juridiska personer står nästan för varsin hälft av  ansökningarna och endast ett fåtal ansökningar kom från privatpersoner  eller staten.

EU-medborgarna ska flyttas

De härbärgen som kommunen finansierat och som drivits i  Stadsmissionens  regi har varit en akutåtgärd för att förhindra att människor far  illa  under de kalla månaderna. Att ha härbärgen för den här målgruppen öppet   året om betraktas inte som en akut åtgärd och bedöms då inte vara  förenligt med  kommunallagen och de bestämmelser som reglerar kommunens  juridiska möjligheter  att ge olika former av bistånd till den här  målgruppen.
På grund av sanitära och juridiska skäl kommer alltså EU-medborgarna som har  bosatt sig under Tullbron inte att kunna bo kvar och en avhysning kommer att genomföras om de inte flyttar frivilligt.
EU-medborgare som kommer till  Linköping för att söka försörjning är en fattig och utsatt grupp i samhället,  både här och i sina hemländer. Sedan  ett par år tillbaka, när målgruppen dök upp i Linköping, samarbetar kommunen med  Stadsmissionen och delfinansierar deras verksamhet med matservering och  rådgivning samt härbärge under de kalla månaderna. Kommunens socialkontor har  även utrett och beviljat resor hem samt har uppsökande verksamhet för människor  som far illa, oavsett nationalitet. Kommunen har varit tydlig med att man har  ett ansvar för att människor inte ska svälta eller frysa ihjäl i Linköping, informerar kommunen på sin hemsida.