• Nu kan kommunen börja räkna hem Lejonpannas positiva effekter. Foto: Tommy Pettersson

Bokslut gjort över klimatet

Hösten 2015 presenterade Tekniska verken sitt första så kallade klimatbokslut. Bolaget redovisade i vilken utsträckning energiproduktion och hela verksamheten påverkade klimatet i form av minskning av koldioxid under år 2014.

Tekniska verken är det kommunala bolag som naturligtvis har störst chans att göra skillnad i klimatpåverkan i regionen. Nu följer kommunen upp med redovisning av hur de stora bolagen sköter sig och verkar för att Linköpings kommun ska klara av att uppfylla det ambitiösa målet att vara koldioxidneutralt 2025

Klimatbolagen

Kommunledningskontoret har nyligen gjort en uppföljning av klimat- och resurseffektiv energiproduktion, energianvändning och koldioxidutsläpp från byggnader som ägs och förvaltas av AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Tekniska verken i Linköping AB och Sankt Kors. Rapporten visar bland annat att energianvändningen i kommunala byggnader minskade med sju procent perioden 2009 till 2015. Koldioxidutsläppen från energianvändningen i kommunala byggnader minskade med elva procent samma tid.

– Det är mycket glädjande att våra förvaltningar och bolag visar en genomgående positiv utveckling när det gäller minskad energianvändning och koldioxidutsläpp. Vi har många medarbetare inom kommunkoncernen att tacka för att de på olika sätt bidrar till att uppnå kommunens tuffa klimatmål, säger miljökommunalråd Nils Hillerbrand (MP).

Fjärrkyla och värme

Energianvändningen i kommunala byggnader minskar, liksom koldioxidutsläppen. Även koldioxidutsläpp från transporter minskar. Kommunkoncernens produktion av förnybar el ökar. Det innebär att de som bor och verkar i Linköping inte ska tillföra atmosfären något nettotillskott av koldioxid 2025.

Kommunen och bolagen arbetar för att minska klimatbelastningen från den kommunala verksamheten. Detta sker bland annat genom energieffektivisering, hållbara transporter och genom produktion av klimat- och resurseffektiv el, fjärrvärme och fjärrkyla.