• Beslutsamma miner hos Elias Aguirre och Stina Edlund.Foto: Tommy Pettersson

Bostadsbyggande i flygets huvudstad

Enligt Boverkets senaste statistik är Linköping en av de kommuner som bygger mest bostäder i förhållande till invånarantal. Byggandet har legat på hög nivå under en lån tid.

Men bostadsbyggande i flygets huvudstad är inte hel okomplicerat. Diverse statliga restriktioner står i vägen ibland.

Kommunen kritisk mot råd

Det kan gälla statliga föreläggande i Ekängen, eller råd och anvisningar för byggande i områden av flygbuller. Kommunpolitikerna sitter dock inte overksamma utan tacklar problemen ett efter ett. Vid de senaste sammanträdena har man behandlat både Flytt av landningsbanan ute i Råberga och samtidigt avfärdat Naturvårdsverkets förslag till allmänna råd för flygbuller.

Under många år orsakade olika riktlinjer i miljöbalken och plan- och bygglagen oklarheter om vilka begränsningar flygbuller medförde för bostadsbyggande och Saabs verksamhet i Linköping. Linköpings kommun efterlyste vid upprepade tillfällen en samordning av miljöbalken och plan- och bygglagen.

Fram och tillbaka

 De föreslagna råden från Naturvårdsverkets skulle innebära mera långtgående begränsningar av flygbuller än Trafikbullerförordningen, vilket skulle begränsa verksamheter och bostadsbyggande.

– Vi var mycket nöjda med den samordning av miljöbalken och plan- och bygglagen som gjordes 2015, det underlättar för bostadsbyggande i Linköping. Samtidigt kunde Saab, som en av Linköpings största arbetsgivare, fortsätta utveckla sin verksamhet. Det vi nu ser är hur Naturvårdsverket försöker gå runt den förordning som är beslutad av den nuvarande regeringen, vilket skulle försvåra utvecklingen av Linköping, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Två viljor

Under 2015 genomfördes ändringar i miljöbalken och i plan- och bygglagen, som syftade till att förbättra samordningen mellan planering och byggande respektive tillsyn och tillstånd när det gäller omgivningsbuller. Både Linköpings kommun och Saab välkomnade detta.

– Naturvårdsverkets agerande är väldigt allvarligt. Det här är ännu ett exempel på när statliga myndigheter inte förmår prioritera bostadsbyggande på det sätt som riksdagen gett inriktning om. Att förslaget också skulle innebära ett stort hot mot flygstaden Linköping är särskilt problematiskt, säger samhällsbyggnadskommunalråd Elias Aguirre (S).

Flytt av landningsbanan

En byggherre som drabbats av bullerrestriktionerna är Botrygg som nu har förnyat sin ansökan om prövning av detaljplan för Kameleonten 9 om en utbyggnad vid Vetegatan. Tidigare har flygbullret satt stopp, men när Saab nu planerar för ett nytt miljötillstånd och en flytt av landningsbanan kan byggande bli aktuellt.

Nyligen beslutade samhällsbyggnadsnämnden att inleda prövning av ny detaljplan för lägenhetshus på Vetegatan i Tannerfors där 20 bostäder planeras.

– Som en följd av kommunens viktiga överenskommelse med Saab om en flytt av landningsbanan är det möjligt att börja planera för utveckling i flera delar av Tannefors som tidigare varit utsatt för flygbuller. Det är väldigt positivt för Linköpings utveckling, säger Elias Aguirre (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.