• Anders Donlau har ett rejält arbete framför sig. Foto: Tommy Pettersson.

Botten upp!

Göta Kanal har på sina håll ett stort behov av upprustning. Nu påbörjas ett omfattande arbete på sträckan Motala sluss till Charlottenborgsbron som en del av ett mer omfattande renoveringsarbete.

Förstärkningsarbeten av dragväg och kanalkanter kommer att ske och botten på kanalen kommer att rensas från nedrasade massor och föremål som slängts i kanalen. På hela sträckan kommer gång- och cykelvägar att vara avspärrade på kanalens båda sidor fram till kanalöppning i maj 2016. I samband med renoveringsarbetet kommer även trappan vid Baltzar von Platens grav att och förstärkas och därför kommer även området runt graven att vara helt avspärrat.

Tuff tidsplan

– Vi har en tuff tidsplan för att hinna färdigt med arbetena i tid och projektet är anläggningstekniskt komplicerat. Det finns fler arbeten som kommer behöva göras på sträckan, därför kommer den sannolikt behöva tömmas fler vintrar framöver, säger Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag, i ett pressmeddelande. Delar av de arbeten som ska utföras innan kommande kanalsäsong har sitt ursprung i de upptäckter man gjorde i samband med att kanalen tömdes under hösten 2015. Tömningen gjordes bland annat för att få svar på om vatten tränger in från Hårstorpsdammen i Motala Ström, vilket  det inte gjorde.

Svagheter hittades

Däremot upptäcktes andra svagheter på sträckan bland annat ett skred som nu ska åtgärdas och stabiliseras. Arbetet är även ett led i det dammsäkerhetsarbete som Göta kanalbolag utför för att säkra Göta kanal. Genomförande av renoveringen i Motala är en förutsättning för att kunna öppna kanalen till sommaren 2016. Projektet i Motala ingår i Göta kanal 2.0 och finansieras av det extra anslag regeringen beslutade om under hösten 2015.