• Kungsbergsskolan är under utredning och diskussion. Foto: Tommy Pettersson

Bråk om framtidens skola

Linköping behöver nya skolor nu, ryter vice ordförande i bildningsnämnden Jerry Broman, till med när han får se majoritets förslag till lösning av Kungsbergsproblematiken.
I veckan fattade bildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden beslut om att utreda Kungsbergsskolans framtida skolverksamhet. Utan föregående beredning, samråd eller information vill majoriteten nu lägga ett brett utredningsuppdrag att utreda ett eventuellt nytt gymnasium, grundskola, nya idrottshallar och eventuell annan verksamheten inom Kungsbergsområdet.

Orimlig lösning

Uppdrag som gavs på nämnde kan enligt minoriteten komma att innebära att omkring 1 500 elever från 6till 18 års ålder ska samsas på en gemensam yta. Detta tycker man att det skulle bli en totalt orimlig skolverksamhet.
– En ny gymnasieskola innebär stora investeringskostnader för kommunen och bör därför utredas noggrant. När man väl bestämt sig för att bygga en ny gymnasieskola bör olika lokaliseringar utredas och vägas mot varandra för att få fram det bästa alternativet. Något som helt saknas i detta utredningsuppdrag, säger Jerry Broman (M), vice ordförande i bildningsnämnden.

Akut behov

Elevunderlaget i Linköping ökar snabbt och nya skollokaler behövs akut och ett så omfattande och komplext utredningsuppdrag som detta riskerar dock att försena beslut kring nya skollokaler menar minoritetsledarna i skolnämnderna.
– Eleverna i låg- och mellanstadiet ökar snabbt. Därför behöver vi snabbt lösa behoven i innerstaden inte minst med tanke på att vi nu evakuerar Kungsbergsskolan. Vi är oroliga för att beslut om en ny grundskola på Kungsberget nu försenas av detta stora utredningsuppdrag. Att bygga ett eventuellt gymnasium är ny information för oss. Det är helt orimligt att bygga en jätteskola för elever från förskola till gymnasiet. Därför innebär denna utredning att ett nytt läge för en F-6 skola måste tas fram. 
Det innebär osäkerhet kring hur vi ska lösa F-6-behovet i tid, menar Catharina Rosencrantz (M), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.