• Paul Lindvall och den borgerliga alliansen säger nej till det nya vindkraftsbolaget. Foto: Tommy Pettersson
  • Vindkraften är enligt vissa bedömare en dålig affär just nu. Foto: Tommy Pettersson

Bråk om vindkraftsbolaget

Det har blåst upp till rejäl strid om det nya vinkraftsbolaget i Linköping. Den förra majoriteten, Alliansen, säger kategoriskt nej till att bilda ett bolag för vindkraft.

Nu passerar ”Förnybar Energi AB”, som bolaget heter, de beslutande församlingarna men redan i kommunstyrelsen hantering av ärendet försöker moderater, kristdemokrater och centerpartiet att stoppa bolagsbildningen.

Nedskrivning väntar

Kommunfullmäktige beslutade 2011 att kommunen ska vara koldioxidneutralt år 2025 och som följd av detta ska en mängd olika aktiviteter genomföras för att nå målet. En sådan åtgärd inleddes i budget 2015 när man bestämde att en utredning skulle göras för att ta fram en finansierings eller affärsmodell för investering i förnybar energiproduktion. Efterhand kom man fram till att det var ett nytt bolag som skulle bildas för att producera el via vindkraft. Investeringen är i storleksordningen 250 miljoner och i första skedet skulle kommunen från likvida medel skjuta till 100 miljoner.

– Ärendet är på väg upp till kommunfullmäktige nu och vi kommer att säga nej till detta förslag. All erfarenhet kring de låga elpriserna idag visar att det är dålig lönsamhet och att man måste skriva ned värdet direkt, säger moderaten Paul Lindvall och fortsätter.

– Vi hanterar ytterst medborgarnas pengar i form av det överskott man ska använda och ska man sedan fylla på med ytterligare investeringar ska man låna till dessa vilket inte är speciellt bra. Vi har andra förslag för att gå mot en klimatneutral kommun som till exempel kompletterade utbyggnad av fjärrvärme, fjärrkyla  energibesparingsåtgärder med mera , menar Lindvall.

Eget bolag?

När man producerade texten i den kommunala utredningen bedömde man att vindkraften skulle vara den mest lönsamma och mest effektiva energislaget  för investering i förnyelsebar produktion. Detta påstående ifrågasätts nu i den allmänna debatten.

– En del bedömare säger att man måste skriva ned vindkraftsinvesteringar till 30 - 40 procent redan från start. Hade det har varit ett bra förslag hade verksamheten förmodligen legat under Tekniska verken istället för att bilda nytt bolag, hävdar Paul Lindvall.