• Christina Söderholm har sedan en tid tillbaka bott på Grännäs strand. Det första vårdboendet som tillgodoser hennes behov. Foto: Tommy Pettersson
  • Christina räds den dag då man kommer och hämtar henne. Foto: Tommy Pettersson

Christina IVO anmäler kommunen

Hotas av vräkning

Den 17 e februari lämnade Strängnäsbon Christina Söderholm, via sitt ombud "Igne advokatbyrå", in en IVO anmälan mot socialnämnden i Strängnäs kommun. I anmälan anförs bland annat att Christina inte kommer att få den vård som hennes funktionshinder kräver och att det är förenligt med allvarliga problem om kommunen genomdriver en flytt till ett nyanlagt vårdboende 30 mil bort från det nuvarande boendet.

I dagarna hotas hon av en avhysning från sitt trygga vårdboende vid Grännäs Strand i Valdemarsvik. En vräkning som leder till en högst osäker placering på ett gruppboende, Storken, i Strängnäs.

Har överklagat kommunens beslut

Chrisitina Söderholms berättelse är en tragisk berättelse om felaktiga diagnosticeringar, otillräckliga operationer och en total oförmåga att kommunicera mellan de inblandade aktörerna, inom den offentliga sektorn, och gentemot en medborgare som inte kan klara sig själv.

Christina beviljades 2013 bistånd i form av särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Eftersom det inte fanns plats för Christina i Strängnäs fick hon en placering i ett särskilt boende på Grännäs Strand. Socialnämnden i Strängnäs har i beslut den 29 juni 2016 avslagit Christinas ansökan om att få bo kvar på det boende som väl tillgodoser hennes speciella behov. Ett avslag som har till förtvivlan och förvirring.

Vad som följt därefter är överklagande av det kommunala beslutet och en mycket fortsatt bristfällig kommunikation mellan kommunen och Christina. Nu hotar plötslig avhysning från Grännäs med omedelbar verkan.

Från Vimmerby

Christina Söderholm föddes i Vimmerby 1969 med vattenskalle, hydrocefalus. Christina fick strax innan hon fyllde två år en shunt inopererad och hela livet låg framför henne. Men efter skolan och framför allt årskurs sex har hennes vardag varit kantat med upp och nedgångar av det osedvanliga slaget.

Vid fyra års ålder dog hennes älskade pappa och senare även hennes nära släktingar. Kvar satt den lilla flickan ensam med sin mamma. Nu 4o år senare ska hon avhysas från sitt trygga omsorgsboende i Valdemarsvik. En avhysning som får tankarna att fara bakåt i tiden och påminner om hur liten en människa är gentemot myndigheter.

Omständigheter i Christinas liv har gjort att hon utvecklat ett stort behov av trygghet och ett kontrollbehov. Hon har tidigare blivit slängd hit och dit i olika vårdinsatser som inte har gjort hennes liv särdeles lätt.

Självskadebeteende

Christina har kraftiga funktionsnedsättningar och har tidigare haft ett vårdbeslut enligt LSS , "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrad". Nu har hon ett biståndsbeslut kring särskilt boende med sig och för detta ändamål är Grännäs strand, ett särskilt boende för vuxna, ett ställe som Christina trivs med. Christina är inte i skick att ryckas upp och flyttas till ett gruppboende som Storken utgör vilket en specialist i neurologi och ytterligare en annan läkare skriftligen har påtalat.

Grännäs Strandboendet är bemannat dygnet runt, året om, nattetid med vaken personal med en egen patientansvariga läkare har rond en gång i månaden och alltid tillgänglig på telefon för konsultation vilket är väsentligt för individer som har behov liknande de som Christina har.

Socialtjänstens portalparagrafer ska vara det grundläggande skyddet för personer som behöver vård och omsorg. Ett skydd som förhoppningsvis är fritt från godtycke och kommunal spariver. Det är fortfarande oklart när, hur och vart Christina Söderholm, ska flyttas. Christina har sagt hon har tankar på att ta livet av sig om hon inte får bo kvar i den trygghet som hon lyckats få på Grännäs Strand.

 

SOL: 1 kap. Socialtjänstens mål

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,

- jämlikhet i levnadsvillkor,

- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

 

2 kap. Kommunens ansvar

1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.