• Boende och fastighetsägare längs med Westmannagatan är oroliga över en framtida trafikökning. Foto: Tommy Pettersson

Detaljplan för Ebbepark överklagas

Förtätning av bebyggelse i centrala delar av städer innebär nästan alltid friktion mellan olika intressen som kan leda till konflikter. Planerna på en total omvandling av Ebbepark, före detta Wahlbecks företagspark, är ett sådant exempel där nyproduktion av bostäder har skapat viss irritation hos de boende i de gamla delarna av Östra Valla.

I förra veckan lämnade en fastighetsägare på Westmannagatan in en överklagan till Linköpings kommun som vidarebefordrade ärendet till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Underkänd bullerberäkning

Samhällsbyggnadsnämnden skickade i slutet av oktober vidare en detaljplan för bebyggelse i området till kommunstyrelsen för beredning.

Antagandehandlingar för Wahlbecksområdet beskriver ett cirka nio hektar stort verksamhetsområde där en ny stadsdel ska växa fram.Efter granskning av planerna framförde fastighetsägare önskemål om att sydvästra delen av planområdet inte skulle antas. Därför föreslogs att detta område undantas från antagandet.

Kommunstyrelsens fattade beslut den 22 november om att tillstyrka ett antagande av detaljplan i Östra Valla för Industrin 1: Wahlbecks, där den sydvästra delen var undantagen. Kommunfullmäktiges fattade sedan den 29 november beslut om antagande av detaljplanen. Men nu har det beslutet överklagats.

En fastighetsägare menar att det kommer att bli för mycket trafikbuller, att kommunens bullerberäkning är bristfällig och att trafikmiljön i området kommer att bli oacceptabel om planerna på bostadsbyggande fullföljes.

Mark- och miljödomstolen har därefter begärt in kompletterande handlingar från den överklagande parten. Man vill ha in samrådshandlingar, planprogram länsstyrelsebeslut och en fastighetsförteckning före den 19 januari.

650 nya bostäder

Detaljplanen för Ebbepark ska möjliggöra för fastighetsägaren Sankt Kors fastighets AB, att utveckla området med verksamheter, handel och bostäder i olika former. Utbyggnaden av området startar i de delar av området där detaljplanen nu färdigställs.

Området kommer få upp till 650 nya bostäder, i den första detaljplanen frigöres utrymme för 550 bostäder och i ett senare skede kommer ytterligare 100 lägenheter att släppas fram i plan.