Ekonomisk återhämtning

Men fortsatt missmatchad arbetsmarknad

I västvärlden går ekonomin allt bättre och många länder gynnas av det låga oljepriset. Men till följd av försämrad konkurrenskraft har Sverige svårt att dra nytta av det. I Östergötland är dock allt fler företagare försiktigt optimistiska.
– I nuläget dras svensk ekonomi av hushållens efterfrågan och bostadsinvesteringar. Men det råder osäkerhet om effekterna av finanspolitiken framöver. Det finns också en oro för svensk exportindustri. En längre period med svag produktivitetsutveckling och höga löneökningar har gjort att konkurrenskraften för svenska företag utvecklats sämre än i omvärlden. Just nu lindras detta till viss del av en svag svensk krona. Men framöver kommer detta att skapa problem – inte minst i en global värld där konkurrensen hela tiden ökar, säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Ann Öberg i ett pressmeddelande.

Fortsatt hög arbetslöshet

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport förutspår en BNP-tillväxt med 3,1 procent under både 2015 och 2016. Rapporten visar emellertid att tillväxten inte räcker till någon större sänkning av arbetslösheten, trots ökad sysselsättning, på grund av en ökande arbetsför befolkning. Istället för att nya personer anställs får de som redan har ett jobb jobba fler timmar. Svenskt Näringsliv menar att arbetsmarknaden på grund av detta fortsättningsvis kommer att vara missmatchad. Vid prognosperiodens slut landar arbetslösheten på 7,5 procent.

– Strukturella problem på arbetsmarknaden bidrar till detta, säger Ann Öberg.

Östergötland optimistiskt

Företagarpanelen i Östergötland visar att allt fler företag räknar med att öka sin produktion, sina investeringar och medarbetare.

– Det finns en optimism i regionen men samtidigt finns också en risk att höjningen av arbetsgivaravgiften för unga och förändringar av rut och rot kan påverka många företagares optimism inför kommande anställning, vilket kan påverka regionen negativt, säger Karl Hulterström, tillfällig regionchef på Svenskt Näringsliv.

Rebecca Björkholm