En proffsig miljard

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och regeringen är nu överens om hur den så kallade av professionsmiljarden ska fördelas.

Syftet med Professionsmiljarden är att bidra till att höja kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården genom att bland annat förbättra förutsättningarna för landstingens kompetensförsörjningsarbete. Detta ska ske på en mängd olika sätt men främst trycker man på att öka IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare. Smartare användning av medarbetarnas kompetens samt stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.

En välkommen satsning

– Att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen är en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar. Vi välkomnar regeringens satsning på arbetet med kompetensförsörjning inom vården. Det ger oss och övriga regioner och landsting bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar, säger Kaisa Karro, socialdemokrat och regionråd med ansvar för medarbetarfrågor.

Påbörjat arbetet

– Regeringens satsning går väl i linje med de utmaningar vi ser. Vi har i Östergötland påbörjat arbetet med rätt använd kompetens och att se över vilka yrkesgrupper som ska göra vilka arbetsuppgifter. Vårdadministratörer och läkarsekreterare kan avlasta sjukvårdspersonalen från en del administration, samtidigt som vi ser behov av uppgiftsväxling mellan olika sjukvårdande yrkesgrupper, säger Kaisa Karro vidare.

Ersätter tidigare satsningar

Professionsmiljarden ersätter de tidigare satsningarna Samordnings- och tillgänglighetsmiljarden och Kömiljarden. Medan Kömiljarden innebar medel till landstingen kopplade till skarpa prestationskrav och med kortare väntetider som förväntad output, har den ettåriga satsningen på samordning och tillgänglighet ett något annorlunda fokus. Samordnings- och tillgänglighetsmiljarden problematiserar tillgänglighet ur ett bredare perspektiv och lade stor vikt vid landstingens egna processer för att utveckla en mer tillgänglig och patientcentrerad vård.

En ny dimension

Professionsmiljarden kopplar nu en ytterligare dimension till tillgänglighet och kvalitet i vården, det vill säga  hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs - personalen. Problem med kompetensförsörjningen, exempelvis brist på vissa yrkesgrupper, minskar vårdens kapacitet och försämrar därmed tillgängligheten. Genom effektivare användning av kompetens där bättre administrativa stöd är en viktig del och ett mer ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete kan såväl tillgängligheten som kvaliteten öka.