• Anders Jonsson redogör för Tekniska verkens roll. Foto: Tommy Pettersson

Epilog Yxern?

Eller hur man får ett pris

Just precis när man trodde att debatten om sjön Yxern hade lagt sig och en plan för hur ska sjön ska räddas i samförstånd mellan berörda kommuner, statliga myndigheter och regleringsföretaget för Yxern så rörs det upp en massa känslor igen.

Det kommunala bolaget Tekniska verken i Linköping som är en av flera ägare i regleringsföretaget presenterade förra året information om den allvarliga situationen med Yxerns låga vattennivå och då reagerade ansvariga myndigheten i Kalmar.

Klargörande dom

Tekniska verken har gång på gång utmålats som skurken i dramat från alla möjliga håll.  Det har varit svårt för olika debattörer att skilja på roller och ansvar ärendet. Allmänintresse har blandats med egenintresse och övertonerna har varit betydliga i vad en av delägarna i regleringsföretaget egentligen får göra under gällande vattendom.

Men en dom meddelade av Mark och miljööverdomstolen i Växjö angående Yxern i oktober 2016 klargör att:

"För det fall att förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt eller om verksamheten gett upphov till olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs vid tillståndsprövningen finns det skyldighet för länsstyrelsen att föra upp tillståndet till omprövning enligt ovan nämnda bestämmelser i 24 kap. 3 § p 5 och 6 miljöbalken."

– Med andra ord är det länsstyrelsen i Kalmars skyldighet att driva en förändring om förhållandena är sådana att tillsynsmyndigheten bedömer att verksamheten ger upphov till skada. Slutsatsen är att länsstyrelsen i Kalmar inte upplever att så är fallet, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken-koncernen i en kommentar till domen.

Fredag den trettonde

Här skulle debatten kunnat avslutas om inte. Intresseorganisation, Älvräddarna delade i fredags ut priset priset" Miljösämsta elbolag 2016" till Tekniska verken. Ett pris som bolaget inte bolaget tog emot och ordförande i Tekniska verken förklarar varför.

– Älvräddarna målar först upp en felaktig bild av vad som föreligger kring sjön Yxern. Sedan anklagar man oss för att det är vi som "väljer att sjösänka Yxern". I stället är det så att verksamhetsutövare är Yxerns Regleringsföretag, inte Tekniska verken i Linköping AB, vilket Älvräddarna mycket väl vet. Tekniska verken är indirekt part som en av fem delägare, och har ingen egen majoritet vid omröstning. Tekniska verken äger heller ingen vattenkraft i anslutning till sjön Yxern, säger Nils Hillerbrand avslutningsvis.

 

Fakta:

Tekniska verken har tillsammans med övriga aktörer inom Yxerns regleringsföretag aktivt verkat för att gällande vattendom från 1938 ska ändras för att göra det möjligt att tillämpa tappning som är bättre anpassad för dagens förhållanden. Det är inte möjligt att på eget initiativ ändra tappningen utanför vattendomens ramar. Vattendomar är att jämföra med lagstiftning och därför kan beslut om ändrade vattendomar endast fattas i Mark-och Miljödomstolen eller högre instanser efter noggrann konsekvensanalys.