• Gunnar Gustafsson önskar gemensamma lösningar. Foto: Tommy Petersson

Fastighetsägare samarbetar

För gemensam avloppsanläggning

Miljökontoret genomför en fortlöpande tillsyn av avlopp i syfte att få till ett renare vatten i Linköping. Vid den senaste inspektionen av 70 enskilda avloppsanläggningar i Örtomta – Mossänder underkändes hela 40 stycken avlopp i området.

Linköpings vattendrag är i stor utsträckning förorenade av för höga utsläpp av näringsämnen och dessa enskilda avlopp är en stor källa till övergödningen.

Gemensamhetsanläggning på gång

En styrgrupp bestående av fastighetsägare ska nu arbeta med att få till en gemensam ledning med pumpstationer för att lösa problemen. Fastighetsägarna till de underkända avloppen har två år på sig att vidta åtgärder.

– För att minska miljöbelastningen har bygg- och miljönämnden gett miljökontoret i uppdrag att öka takten i tillsynen av avlopp. Arbetssätten är informationsmöten och tillsyn områdesvis, berättar Gunnar Gustafsson (MP) ordförande i bygg- och miljönämnden.

Området Örtomta – Mossänder valdes ut i samarbete med VA-rådgivaren på grund av närhet till kommunal spillvattenledning i Örtomta, lämplig bebyggelsegrupp utifrån antal hus och närheten till Kumlaån, som är väldigt övergödd.

– Väl fungerande avloppsanläggningar är en nyckelfråga för att vi ska få renare vatten och ett rikt biologiskt liv. Det bästa långsiktigt är gemensamhetsanläggningar som har bättre förutsättningar att fungera bra i längden. Det allra bästa är om de kan kopplas till de kommunala reningsverken. Samarbeten kring gemensamhetsanläggningar kan stärka landsbygden, samtidigt som det ger oss renare vatten och en bättre miljö, säger Gunnar Gustafsson.

Gemensam grupp

Fastighetsägarna i området har fått ett brev där det framgår hur miljökontoret har bedömt deras avloppsanläggning i tillsynen. Inga förbud skrevs i detta läge, utan kommunen uppmuntrade fastighetsägarna att närvara på ett informationsmöte i Askeby skola. Fastighetsägarna bildade under mötet en styrgrupp för att begära in offerter på gemensam ledning med pumpstationer. Om inte en gemensam lösning går i lås, kommer undermåliga avlopp att få förbud från och med förste december 2018.