• Vy över skyddat vatten. Foto: Patrik Ekström
  • Hundra meter från vattnet och stranden är det närmaste man får bygga vid Bysjön. Foto: Patrik Ekström

Förslag om utökat strandskydd

Det föreligger ett förslag från Länsstyrelsen i Östergötland om att se över det utvidgade strandskyddet i hela länet. Inom Åtvidabergs kommun är det sjön Ärlången som är av särskilt intresse.

Enkelt uttryckt är det så att man inte kan bygga närmare en strand eller sjö än hundra meter. Detta såtillvida att kommunen inte bestämt sig för något annat. Men vissa områden är både särskilt känsliga och intressanta och då kan ett strandskydd på upp till 300 meter vara aktuellt.

Claes Svedlindh är Naturvårdsdirektör och enhetschef på Länsstyrelsen i Östergötland och vet att berätta mera.

– Åtvidabergs kommun är det just nu aktuellt med att se över strandskyddet för sjön Ärlången och då menar vi att det gamla, som är på 150 meter, ska fortsätta gälla.

Ärlången är viktig

Ärlången med sina omgivande strandmiljöer är mycket värdefulla för det rörliga friluftslivet, men även för växt- och djurlivet och strandskyddet är en viktig del i att säkerställa dessa värden nu och i framtiden, menar Claes Svedlindh vidare samtidigt som han berättar att dessa mycket av det som handlar om strandskydd och sjönära lägen är beslut som togs redan i mitten på 1970-talet och att det kanske är dags att ta och se över och titta till hur det ser ut med strandskyddet i och kring de flesta kommunerna i länet.

Bysjön är skyddad

– När vi så kommer till Bysjön så är det inte aktuellt med något ytterligare utökning av strandskyddet där utan där kommer det vara, precis som nu, 100 meter och inget annat. Men om nu kommunen skulle tycka att det skulle vara av intresse med att bygga bostäder vid strandkanten då det är kommunen och inte länsstyrelsen som har beslutanderätt i en sådan fråga. Enligt miljöbalken ska utvidgat strandskydd bara tillämpas där det är befogat utifrån områdets värden. Det gäller exempelvis områden av riksintresse för både naturvård och friluftsliv, med betydelse för friluftslivet eller som i övrigt är ekologiskt känsliga och innehåller höga naturvärden.

På remiss

Förslaget till utvidgat strandskydd i Linköpings och Åtvidabergs kommuner är ute på remiss till 22 januari 2014. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Länsstyrelsen Östergötland.