• Johannesborgsparkens större träd är värda att bevaras. Foto: Tommy Pettersson

Förtätning bredvid Griftegården kan skapa protester

Expansionen av Linköpings kommun fortsätter och byggnation startas både i ytterområden, i småorterna, såväl som i centrala delarna av staden.

I november förra året inleddes ett programarbete och samråd för flera mindre lägenheter i Valla i närheten av Griftegården. Nu ska ett marktilldelningsavtal tecknas den 26 e juni och en detaljplan ska tas fram i samråd med utsedd förslagsställare.

En tredjedel av parken

Det handlar om delar av Johannesborgsparken, som ligger utmed Videgatan – Malmslättsvägen i Valla. Johannesborgsparken är en större grönyta där det växer fina kastanjealléer. Meningen med förslaget är att pröva ny bostadsbebyggelse om fyra- till femvåningar som skärmar av Malmslättsvägens buller.

– Johannesborgsparken är en stor, tom grönyta som inte används så mycket i dag. Vi vill uppgradera den och göra den mer attraktiv genom en inramning av byggnader, . Samtidigt får vi ett tillskott av mindre lägenheter i centrala stan, vilket efterfrågas. Vi tänker oss ettor och tvåor på den här platsen, även om det inte finns något förslag till detaljplan ännu, menade samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok vid det aktuella beslutstillfället och fortsatte.

Tävling och pre-kvalificering

– Detaljplanen kan bli klar ganska snabbt eftersom det redan finns färdig infrastruktur för området. En markanvisning för 40 bostäder genomfördes i två steg. Först skedde en pre-kvalificering där byggherrar fick skicka in intresseanmälningar. Sedan valdes tre byggherrar ut för att gå vidare med sina projekt. Nu i nästa vecka fattar samhällsbyggnadsnämnden beslut om vilken byggherre som får bygga i parken. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret ska därefter genomföra detaljplanearbetet för området tillsammans med den byggherre som vinner markanvisningen. Kontoret bedömer att samråd kring planen kan ske till sommaren och att byggandet kan starta under andra halvan av 2015.

Hela 19 stycken anbud lämnades in i tid och för att anbuden skulle räknas och utvärderas krävdes fullständiga inlämnade handlingar. Sex anbud bedömdes inte uppfylla kriterierna och sorterades ut från fortsatt bedömning.

Tre förslagsställare gick vidare till steg två i markanvisningstävlingen, Botrygg, HP Boendeutveckling och Lindstén Fastigheter.

Linköpings kommun kallade de tre utsedda byggherrarna till en genomgång på plats varefter de hade sju veckor på sig att rita och lämna in sina bidrag till markanvisningen.

I veckan stod det klart att en vinnare i markanvisningstävlingen var framröstad. Utvärderingsgruppen hade kommit fram till att förslaget ”Berså” med Lindstén Fastigheter som upphovsgivare ska få marktilldelningen i parken.

Motiveringen lyder

”Med en enkel geometrisk form möter förslaget Berså stadens önskemål om en skarp arkitektonisk idé samtidigt som anläggningen bidrar till platsen med både butikslokaler mot gatorna, ett café mot parken och en spännande gård för alla att passera. Byggnadens cylindriska form gör att gårdsrummet döljs från kyrkogården vilket svarar på ett förtjänstfullt sätt på den efterfrågade respekten för kyrkogårdsbesökarna”.

Nu går ärendet vidare till teknik o samhällsbyggnadsnämndens beslut nästa vecka och därefter kan eventuella protester föras fram. Det finns många medborgare som är kritiska till en allför hård exploatering av stadens grönområden och nu vill man kanske rädda kastanjeallén i Johannesborgsparken också.