• Längs med Djurgårdsgatan kommer drygt 400 lägenheter att byggas. Foto: Tommy Pettersson

Förtätning i Eskadern

Planerna på att utveckla del av Djurgårdsgatan fortsätter nu in i ett detaljplaneförfarande.

Förtätningen av stadskärnan fortsätter därmed parallellt med att Linköping expanderar i nya områden. Dock kommer Grenadjärparken att sparas för det ändamål som så väl behövs i innerstaden, rekreation.

Kommunen anser att det finns möjlighet att på längre sikt bygga cirka 400 lägenheter i området längs Djurgårdsgatan från Lasarettsgatan till Garnisonsvägen.

Ut på samråd

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneprogram för området som nyligen presenterades för nämnden och ska nu ut på samråd.

Programmet visar på inriktningen för framtida markanvändning och bebyggelsestruktur och det utgår från övergripande planer om att förena stadens olika delar med stråk, gator och så kallade siktlinjer. Programmet visar också att Grenadjärparken ska planläggas för att få högre rekreationskvalitéer.