• Daniel Andersson och Mikael Sanfridson ler ikapp över det goda resultatet som Familjelotsen levererar. Foto: Elin Elmby

Framgångsrikt projekt förlängs

Nu förlängs det framgångsrika projektet "Familjelotsen" i ett halvt år för att kunna integrera verksamheten och få den att fungera permanent ute i kommunen fortsättningsvis.

Projektet har ett hjälpt 18 familjer med barn eller föräldrar som har en neuropsykiatrisk diagnos att hantera sin vardag. För att sprida de goda erfarenheterna avsätter nu kommunstyrelsen avsätta 875 000 kronor från sociala investeringsfonden för att få arbetssättet att fungera i en framtida kommande kommunal vardag.

Pengar från investeringsfonden

Projektet Familjelotsen innebär att socialarbetarna ändrat sitt arbetssätt för att flexibelt och mobilt stötta familjer med barn eller föräldrar som har en neuropsykiatrisk diagnos. Det handlar om att hjälpa dem med ansträngd ekonomi, svag anknytning till arbetslivet, svaga sociala nätverk och fysisk eller psykisk ohälsa. De socialarbetare som arbetar på det här sättet kallas för familjeombud. För 18 miljoner kronor har 18 familjer, 60 personer, under perioden fått en stöttning med pengar från sociala investeringsfonden.

– Vi kan se mycket goda resultat av Familjelotsen som stöttat familjerna i deras vardag. Arbetet med riktat stöd har gett väldigt positiva effekter, inte minst för barnen eftersom samarbetet med skolan stärkts. Föräldrarnas sysselsättning, arbete eller utbildning har också förbättrats. Nu vill vi sprida detta framgångsrika arbetssätt till fler familjer, säger kommunalrådet Daniel Andersson (L).

875 000 kronor extra

Omsorgsnämnden begär på nästa kommunstyrelsemöte om 875 000 kronor av kommunstyrelsen för att förlänga projektet Familjelotsen till och med den 31 december 2017. Det gör att tre familjeombud kan anställas året ut för att fortsätta hjälpa familjer som behöver längre tid att gå vidare till andra insatser. Samtidigt gör FoU-Centrum en utvärdering av projektet så att fler kan dra nytta av erfarenheterna och anpassa metoden för att den ska fungera i fler verksamheter.

– Vi vet att många barn växer upp i familjer som har sociala och ekonomiska svårigheter. Det hämmar deras utveckling och kan ge problem i framtiden. Familjeombuden står på familjens sida och låter familjerna vara delaktiga. Det skapar förtroende vilket gör att arbetet blir mer effektivt, säger kommunalrådet Mikael Sanfridson (S).