• Utvecklingsplanen ställs ut bland annat i S:t Larsparken. Foto: Patrik Ekström

Från stadskärna till innerstad

I Linköping byggs det för högtryck och nya planeringsunderlag tas fram för de nya förutsättningar som råder. Nu manglas en samrådshandling ut i både pappersform och som en fysik utställning.

Antalet invånare i kommunen har passerat 150 000 och siktet är inställt på 200 000 invånare och det sätter press på stadskärnans utveckling. När försvaret packade ihop sina pinaler och bullerfrågan ser ut att gå mot sin lösning kan staden byggas rundare med en större stadskärna samt en utvidgad innerstad.

Förtätning och höghus

I förslaget till ny utvecklingsplan för Linköpings innerstad som är ute på samråd föreslås en hel del ändringar i förhållande till den förra översiktsplanen för staden Linköping.

En utbyggd Ostlänk stärker Linköpings position både i östgötaregionen och i en utvidgad stockholmsregion innebär samtidigt en utmaning för innerstaden nu när kommunen går fram med sitt tunnelalternativ. En ostlänksdragning i tunnel och ett resecentrum under mark ger andra förutsättningar för det nuvarande området kring järnvägsstationen. Även området vid Steninge för helt nya utvecklingsförhållanden i och med det tunnelalternativet. Bostadsexploatering och ny bebyggelse blir plötsligt politiskt möjlig i en stad som har hållit på att förtäta grönområden och bygga på höjden i strid mot många medborgares vilja.

Attraktiva innerstadsmiljöer eftertraktade

Innerstaden föreslås bli utvidgad och den växer redan över Stångån/Kinda Kanal. Idag bor 20 000 människor i innerstaden men ambitionen är att innerstadsbefolkningen ska växa till 50 000 parallellt med att hela kommunen når 200 000 invånare.

Utvecklingsförslaget presenterar strategier för att långsiktigt öka stadens attraktivitet. Huvudverktyget för detta är mer och bättre innerstad. Utvecklingsplanen utgår från de övergripande strategierna i översiktsplanen om ett rundare, tätare och mer sammanhängande Linköping med hållbara kommunikationer och attraktiva parker, mötesplatser och gaturum. Synpunkter på utvecklingsplanen ska vara inlämnade före den 31 e Oktober 2014.