• Först på sjätteplats kommer det tidigare och omdiskuterade Malfors, Nykvarn i Motala Ström. Foto: Tommy Pettersson
  • Förberedelserna för aktivitetsdagen och föredragskvällen på torsdag pågår för fullt. Foto: Tommy Pettersson

Fria fiskvägar snart en verklighet

Fria fiskvägar i Motala ström, Svartån och Stångån är en het politisk fråga som har stötts och till och med blötts i framförallt Linköping med anledning av att kommunens bolag Tekniska verken äger ett flertal vattenkraftverk i ovannämnda vattenvägar.

Det finns 38 vatten kraftverk av olika storlek i Svartån, Motala ström och Stångån. Dessa verk producerar ett normalår 330 miljoner kilowattimmar men de skär också av de naturliga vägar som fisken tar när den leker.

Fiskpassager prioriteras i Stångån

Vattenråden i Övre Motala ström och Motala ström sydväst, Tekniska verken i Linköping samt Hushållningssällskapet genomförde för en tid sedan projektet "Fria fiskvägar i Motala ström- och Svartåns avrinningsområde".

Man lät den gången Sweco producera en förstudie om förutsättningar för att anlägga fungerande fiskvägar i nämnda vattensystem för att knyta samman avskurna ekosystem. Det har varit trögt i portgången tycker de lokala Vattenråden i regionen.

Men lagom till att vattenråden och fiskevårdsområdena i regionen arrangerar en föredragskväll om hur man kan återskapa  miljöer som funnits utan att avstå från välfärd händer det plötsligt en hel del. Under aktivitetsdagen som man anordnar kommer fria fiskvägar att stå i centrum och då passar det bra att det har fattats beslut i den riktningen.

Ketchupeffekten

Tekniska verkens styrelse har nu  fattat beslut om att detaljprojektera fiskvägar/faunapassager förbi regleringsdammen i Brokind och dammarna i Stångåns naturliga sträckning förbi kraftverket i Hovetorp samt att utvärdera nyttan enligt samma metod som i rapporten för bolagets övriga vattenkraftanläggningar i Botorpsströmmen, Nyköpingsån och Tvärån/Nybbleån.

Tekniska verken i Linköping har under hösten 2015 återigen låtit Sweco utreda vad en eventuell utbyggnad av fisk/faunapassager inom vattendrag i kommunen och regionen får för påverkan tekniskt, ekonomiskt och klimatmässigt.

Den förra utredningen tog bara upp möjligheterna till fiskvägar/faunapassager i Motala Ström och Svartån och den rapporten värderade i första hand resultaten från ett lokalt ekologiskt perspektiv, även om ekonomi och klimatpåverkan också redovisades.

Den nya rapporten som nu har delredovisats för Tekniska Verkens styrelse, och som tekniskt utreder Stångån och Storån, har till stora delar gjorts på samma sätt som tidigare men med ett bredare angreppssätt.

Resultaten har sedan sammanvägts från de båda rapporterna och därefter har styrelsen för bolaget fattat beslut om en prioritering för hur man ska ta tag i byggnation av fria fiskvägar i vår region.

Klappat och klart

På plats nummer ett kommer överraskande nog Brokind i Stångån och därefter Hovetorps naturfåra i Stångån. Först på sjätteplats kommer det tidigare och omdiskuterade Malfors, Nykvarn i Motala Ström.

Slutrapporten som beräknas vara färdig 31 maj kommer att definiera vilken turordning som det slutligen blir. Dock ändras inte plats nummer ett Brokind-Stångån enligt den bedömning som Tekniska verkens styrelses gör. Nu i maj ska styrelsen behandla hur och var investeringarna ska göras.