• Lena Micko anser att jobben är en av politikens viktigaste uppgifter. Foto: Tommy Pettersson

Hälsoläget förbättras i Linköping

Men stora skillnader i levnadsvillkor

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterar tillsammans med Socialstyrelsen Öppna jämförelser folkhälsa för andra gången och jämförelserna visar hur landets kommuner och landsting står sig i förhållande till varandra vad gäller levnadsvillkor, levnadsvanor och hälsoeffekter och hur dessa har utvecklats sedan 2009.
Ur  SKL-rapporten framgår det att hälsan i befolkningen i Linköpings kommun  fortsätter att förbättras, 
samtidigt som det fortfarande finns stora  skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan grupper med olika  socioekonomisk situation, kön och ålder.

Försörjningstödet ökar


Det  finns en grupp i Linköping vars livsvillkor måste förbättras. Det är  personer och familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd som behöver mer  stöd för att kunna försörja sig själva.
– Allt  fler personer behöver försörjningsstöd för att trygga sin försörjning,  eftersom de saknar ett arbete. 
Det är en utveckling som måste brytas.  Att skapa jobb eller utbildning också för personer med svag ställning på  arbetsmarknaden är därför en av politikens viktigaste uppgifter, säger  kommunstyrelsens tillträdande ordförande Lena Micko.

Övre delen


När  det gäller levnadsvanor hamnar Linköping generellt på övre delen av   alla kommuner. 
Utvecklingen för riskkonsumtion av alkohol går åt rätt   håll för Linköping, men är fortfarande högre än genomsnittet. 
Det gäller   även andra universitetsstäder och troligen är studentlivet en stor del   av förklaringen.
Linköping ligger generellt bra  till när det gäller hälsa i jämförelse med riket, inom regionen och med  jämförbara kommuner. Det gäller till exempel medellivslängd och  självskattad hälsa. 
Öppna jämförelser visar förbättrade värden för  hjärtinfarkter jämfört med tidigare mätning 2009.
Tyvärr har andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat.
–  Vad som skiljer oss från andra kommuner är att Linköping i låg  utsträckning använder skapade kommunala anställningar i syfte att bryta  arbetslöshet. 
Vi ser också bristen på okvalificerade arbeten i Linköping  som en faktor som påverkar biståndstiden, säger socialchef Anita Lhådö.