• Lena Tuffin samordnar mötesplatser för ungdomar. Foto: Stefan Hedström

Halv miljon till ungdomsprojekt

Ungdomsarbetslösheten sjunker markant i Linköpings kommun tack vare en stark näringslivsutveckling och en del riktade politiska insatser. Men det finns fortfarande svagheter i arbetet med att bekämpa arbetslösheten bland ungdomar.

Glappet mellan gymnasieskolans val och kval kontra en introduktion i arbetslivet är fortfarande ett problem i Sverige. De höga tröskelvärdena för inträde i en reguljär arbetsmarknad handlar inte om LAS eller arbetsmarknadsparternas ovilja att sänka lönetrösklar utan mer om att matchningen mellan utbildningssamhällets och arbetsgivarnas krav på ”rätt kompetens” inte alltid sammanfaller.

Kunskap för politiker

Nu ska politiker i Linköping få veta vad ungdomarna vill, tänker och tycker och ungdomarna ska i sin tur få veta hur man kan göra sina röster hörda i en demokratisk process.

Jobb- och kunskapstorgets projekt ”Mötesplats Linköping” ska under 2014 sikta på att öka dialogen mellan ungdomar och politiker. Projektet ingår i EU- programmet Ung och Aktiv i Europ och Linköpings kommun har beviljats 430 000 kronor till projektet.

– Genom projektet kan vi öka möjligheterna att arbeta ännu mer utåtriktat, på platser där ungdomarna finns och framför allt med frågor som de själva tycker är viktiga. Med hjälp av vår brobyggare kan vi också fokusera extra på målgruppen unga romer, särskilt viktigt då Linköping är en av pilotkommunerna för arbetet med romsk inkludering, säger Lena Tuffin samordnare och projektledare på Jobb- och kunskapstorget

16 till 20 år

Mötesplats Linköping vänder sig till ungdomar 16 – 20 år, som inte arbetar, studerar, har praktikplats eller annan sysselsättning. Vilka resurser, behov och önskemål har ungdomarna för att öka sina chanser att få jobb eller börja studera? Det är frågeställningar som projektet ska arbeta med.

Arbetsmetoder är bland annat uppsökande verksamhet och studiecirklar. Sociala medier ska användas för att sprida information. Projektet avslutas med att ungdomarna deltar i att planera och genomföra seminarier, som ska utmynna i möten med politiker. Samtidigt lär sig ungdomarna hur de kan påverka och hur demokratiska processer fungerar.

– Det är särskilt intressant att samverka med andra aktörer och skapa kontaktytor som vi kanske inte har upptäckt tidigare, säger Karin Lindgren, enhetschef på Jobb- och kunskapstorget.