• Sandrinoparkens försök visar att heltid lönar sig. Foto: Tommy Pettersson

Heltidstjänster blev succé

Rätt till heltid har blivit en succé vilket visas av det pilotprojekt som pågår i vårdboendet Sandrinoparken. Där arbetar personalen 95 procent i genomsnitt och på Berga vårdboende är motsvarande siffra 87 procent. Sjuktimmar, övertid, mertid och delade turer är lägre på Sandrinoparken.

Linköpings kommun har inlett arbetet med att införa rätt till heltid. Att erbjuda heltid är ett sätt att rekrytera och behålla kompetent personal, samtidigt som det är en viktig jämställdhetsreform.

Handlingsplan

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en handlingsplan och att avsätta pengar för en projektledare. Omsorgskontoret har fått i budgetuppdrag att studera förutsättningar och konsekvenser av rätt till heltid. Man ska studera konsekvenser utifrån ekonomi, personal och brukare. I detta ingår att göra jämförelse med Berga vårdboende, som ännu inte har infört rätt till heltid.

På det nyöppnade vårdboendet Sandrinoparken pågår redan ett pilotprojekt som studerar effekterna av att införa rätt till heltid. När Sandrinoparken startade kunde alla önska sysselsättningsgrad som blev 95 procent i genomsnitt. Alla har dock heltid i grunden. Personalen väljer sysselsättningsgrad en gång per år.

Liten merkostnad

Det finns en viss merkostnad på Sandrinoparken, som varierar över tid. Det pågår ett aktivt planeringsarbete för att motverka merkostnader till följd av rätt till önskad sysselsättningsgrad.

– Det är en positiv kostnad, eftersom tiden kan användas till utbildning och utveckling av verksamheten, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Inom projektet sker en jämförelse emellan Berga med 87 procent sysselsättning i genomsnitt och Sandrinoparken med 95 procent. Jämförelsen visar att personalen på Sandrinoparken har färre sjuktimmar, mindre övertid och mertid och att antalet delade turer är lägre.