Högt och lågt - allt nu!

Vallastaden är en ny stadsdel i Linköping och samtidigt den första etappen av stadsutvecklingen väster om centrum.

Byggnationen av vad som håller på att bli 1 500 nya bostäder, kontor och verksamheter pågår för fullt och de första invånarna har redan flyttat in. Hela Vallastaden bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Dessa idéer är fokus som präglar hela stadsdelen – från hur området planeras, till hur tomterna säljs och vilken typ av hus som byggs.

Tillåtande struktur

En helt ny samhällsbyggnadsmodell har utvecklats för stadsdelen. Vallamodellen innefattar ett antal principer och metoder som alla ryms inom rådande regelverk och syftar till att främja, mångfald, resurseffektivitet och social hållbarhet.

– Detaljplanen är utformad för att vara tillåtande inom strukturerande ramar. Gestaltningen är fri, endast stadskvalitéer och hållbarhetsaspekter regleras. Marktilldelningen utgår från småskalig fastighetsbildning och genomförs först efter det att detaljplanen är klar. Det ger möjlighet även för små och oetablerade aktörer och en stad präglad av innovation och mångfald, berättar Rickard Stark som är ansvarig områdesarkitekt för Vallastaden 2017 och grundare till Okidoki AB och fortsätter.

 Marken har tilldelats utifrån en lista med kvalitetskriterier. Exempelvis premieras olika typer av satsningar på social och ekologisk hållbarhet och arkitektoniska och stadsmässiga kvalitéer. Syftet är att skapa en stadsdel som är blandad både vad kommer till sina invånare och sin arkitektur. Och det verkar fungera.

Möjliggöraren

Ett 40-tal olika aktörer bygger i Vallastaden, projekt av varierande karaktär vad gäller boendetyp, storlek, upplåtelseform och gestaltning. Redan nu har stadsdelen blivit en viktig inspirationskälla som ger förnyat självförtroende till många planerare och arkitekter runt om i landet.

– Som jag ser det så är den viktigaste positionen och  roll Vallastaden har är den som "möjliggörare". Genom arbetssättet med färdig detaljplan, småskalig fastighetsindelning och markanvisning på kvalitet istället för pris så kan fler vara med och bidra med innovationer till ett bättre stads- och bostadsbyggande, utbrister Rickard Stark.