• Kärna skola är idag en F-9 skola men kommer, inför läsåret 2014/2015 att bli en F-6 skola.
  • Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att Tokarpsskolan blir 7-9 skola och Kärna skola blir F-6.
  • Tokarp skola kommer framöver att inhysa Malmslätts högstadieelever.

Kärna och Tokarps skolor omvandlas

Det var en enig barn- och ungdomsnämnd som i torsdags i förra veckan beslutade om en ny skolorganisation för Kärna och Tokarp. Därmed omvandlas Kärna skola till en F-6 skola - förskoleklass upp till år sex, medan Tokarp blir högstadium.

Idag inhyser båda skolor förskoleverksamhet och grundskola.

– Vi har länge sett att vi behöver förändra verksamheten för Kärna och Tokarp. Den här förändringen bygger på långsiktighet och skapar dessutom bättre kvalitet inom skolverksamheten vad gäller bland annat förutsättningar för behöriga lärare, säger Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Sammanlagt är det 839 elever som är inskrivna på de båda skolorna. Till läsåret 2014/2015 förväntas den nya skolorganisationen stå klar med 500 elever till Kärna skola och drygt 300 elever till Tokarp skola.

– Överallt i Linköping ökar befolkningen men Malmslätt håller en ganska konstant nivå. Därför tror vi att det utrymmet som finns, med plats för 600 elever på Kärna skola och 500 elever på Tokarp skola, räcker gott och väl, säger Christer Gunnarsson vid utbildningskontoret.

Kritik från föräldrar

Kritik från föräldrar har dock inkommit till kommunen. Främst är det föräldrar till yngre barn på Tokarps skola som ogillar att behöva flytta barnen till Kärna skola. Överlag handlar kritiken dock om att Kärna skola är bättre lämpad för ett högstadium än vad Tokarp är.

– Vi har haft en medborgardialog med föräldrarna och har efter den undersökt flera alternativ gällande frågor som dykt upp. Huvudalternativet har dock inte förändrats, däremot har vi diskuterat kring skolvägen till och från Kärna skola, säger Christer Gunnarsson.

Pedagogiska fördelar

I huvudsak menar barn- och ungdomsnämnden att förslaget bidrar till fler fördelar än nackdelar där barnen redan innan förskoleklass vet vilken skola de tillhör. De åsikter som inkommit menar man från nämndens sida kommer att diskuteras vidare, även om huvudförslaget redan är klubbat.

– Det har funnits en problematik med framförallt två små högstadier. Söktrycket har varit ojämnt och organisationen har varit ryckig. Vi tror att det här skapar bättre tydlighet för föräldrarna samt att det går att ha fler behöriga lärare efter skollagens bestämmelser, säger Catharina Rosencrantz.

Fanny Miles

fanny.miles@linkopingsposten.se