• Stina Edlund har satt igång budgetarbetet i kommunen. Foto: Johanna Thorén
  • Paul Lindvall är bekymrad över att spenderbyxorna ska komma fram. Foto: Tommy Pettersson

Kommunbudget inför valet 2018

Sitt still i båten

Linköping gör ett magert överskott på 60 miljoner kronor för år 2016. Bokslutresultatet bygger bland annat på tillfälliga statsbidrag för nyinflyttade invandrare och särskilda bidrag till skolan.Kommunens väntas under år 2018 omsätta cirka 9,5 miljarder kronor och i det perspektivet blir budgetarbetet extra viktigt att hantera.

Linköping växer och har en stark ekonomi. Samtidigt ökar antalet barn och äldre, vilket medför ökade kostnader för kommunen. Kommande år måste både intäkterna öka och verksamheten effektiviseras. Den nya budgetprocessen kan säkert leda till kostnadsreduceringar men vart de kommunala intäkterna, 100 miljoner för 2018, ska komma ifrån är mer intressant. I slutändan blir det väl de stora kommunala bolagen som får agera mjölkossor igen.

Vaska fram behoven

Linköping har en stark ekonomi med en låg skattesats. De senaste årens resultat har varit positiva, men har minskat bland annat på grund av ianspråktagande av så kallade markeringar för särskilda satsningar. Soliditeten är god och investeringarna har kunnat finansieras med egna skattemedel. Kommunen har inga lån och Linköping är en kommun som kunnat göra nödvändiga avsättningar för framtida pensioner.

I år går man in i en ny ettårig budgetprocess, där man på vägen fram till höstens budgetbeslut, förhoppningsvis slipper slentrianmässiga äskanden från nämnderna och kan diskutera konkreta behov ute i kommunens verksamheter. Utifrån förändringar i omvärlden såsom regeringens budgetproposition i september eller förändrade skatteprognoser revideras eventuellt budgeten av fullmäktige den 28 november.

Fem priofrågor

Fem framtidsfrågor står i fokus för budget 2018. Dessa utvecklingsområdena är sammanhållen kommun, lokaler, etablering, digitalisering och personalförsörjning.

– Linköping är inne i en mycket expansiv fas med växande befolkning och högt bostadsbyggande. Det ställer oss inför stora utmaningar med ökad efterfrågan på kommunal service. Våra budgetdirektiv fokuserar på fem strategiska utvecklingsområden för att säkerställa hög kvalitet i vår kommunala service samt god ekonomisk hushållning, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) och fortsätter

– Under våra utvecklingsområden finns ett antal delmål, som till exempel ökad trygghet och minskad segregation, nya skolor och omsorgsboenden, halverad tid för nyanlända att etablera sig, effektivisering och innovativa lösningar med hjälp av IT, attrahera nya medarbetare genom utvecklad lönebildning och lönestruktur.

Oppositionen opponerar sig

Moderaternas ena kommunalråd Paul Lindvall är inte imponerad över budgetdirektiven inför valåret 2018. Största bekymret som han pekar på är att den styrande majoriteten gör av med mer pengar än vad man får in i kassan.

– Majoriteten är bra på att spendera pengar som man inte har idag och då syftar jag inte på kortsiktiga kostnader som vi har för ett ökat flyktingmottagande. Den stora utmaningen ar att under en glödande högkonjunktur kunna planera för ett långsiktigt ekonomiskt hushållande med resurser, när vi inte enbart kan lita på statens tillfällig bidrag.