• Röda magasinet får nog stå kvar ett litet tag till. Foto: Tommy Pettersson
  • Lars Vikinge ordförande i kultur- och fritidsnämnden för nu upp kampen till en högre nivå. Foto: Tommy Pettersson

Kommunen dundrar mot länsstyrelsens beslut

Kampen om Röda magasinet som inrymmer Garnisonsmuseet håller på att bli en riktig surdeg mellan Linköpings kommun och länsstyrelsens tjänstemän. Ingen vill ge med sig och prestigen närmare sig astronomiska höjder. Beslut och överklagande avlöser varandra i en strid ström.

Länsstyrelsen Östergötland tillåter som bekant inte en flytt av byggnadsminnet Röda magasinet. Man anser att en flytt av byggnaden till Vallaområdet skulle innebära att byggnadsminnesskyddet måste upphävas och för detta krävs särskilt starka skäl. Länsstyrelsen anser inte att sådana skäl finns.

Konflikt Anno dazumal

Röda magasinet uppfördes 1835 som Trossbod på exercisfältet Malmen men flyttades senare till garnisonsområdet. Sedan 1994 används Röda magasinet som ett Garnisonsmuseum beläget intill Ekkällans växande bostadsområde.

Byggnaden är sedan 1935 lagskyddad som byggnadsminne och länsstyrelsen hävdar att minnesskyddet skulle kunna behållas vid en flyttning av Röda magasinet tillbaka till sin ursprungliga miljö på Malmen. Där skulle det få ett kulturhistoriskt sammanhang med den gamla exercisplatsen och Flygvapenmuseets omgivning. Länsstyrelsen ställer sig alltså positiv till en sådan utveckling, men det skulle kräva en förhandling mellan kommunen och markägaren Fortifikationsverket. En sådan förhandling är inte aktuell enligt Linköpings kommuns handhavande nämnd. Kultur och fritidsnämndens ordförande Lars Vikinge darrar inte på manschetten när han klargör kommunens inställning i en partsinlaga till förvaltningsrätten.

– I februari avslog ju Länsstyrelsen vår begäran om en flytt och vi överklagade då och nu har vi fått tillfälle att yttra om oss om myndighetens svar till förvaltningsrätten. Det hela är solklart vi är rejält oeniga. Vi kommer inte att böja oss för deras syn på saken. De pengar vi har anslaget gäller endast en flytt till Friluftsmuseet Gamla Linköping och inte en flytt till Flygvapenmuseet som länsstyrelsen föreslår. Det är absolut inte aktuellt, dundrar Lars Vikinge med skärpa.

Kulturkamp om värden

Kommunen vidhåller alltså vad som anförts i överklagandet att påståendet saknar stöd i lagstiftningen. Det är kommunens avsikt att genom att flytta såväl Röda magasinet som Ryttartorpet till Valla friluftsområde bevara, lyfta fram och koncentrera Linköpings militära kulturarv på Valla friluftsområde. Omgivet av andra historiska byggnader tydliggör den placeringen Röda magasinets kulturhistoriska värde.

Kommunen hävdar därmed sin skarpa uppfattning att länsstyrelsen brustit vid genomförandet av 1994 års byggnadsminnesförklaring och att det är skäl nog för en hävning av byggnadsminnesförklaringen för den aktuella byggnaden.

– Att flytta Röda magasinet till Malmslätt är helt ett förslag som lanserats av länsstyrelsen. Kommunen har i överklagandet utförligt redovisat att en flytt till Valla fritidsområde såväl ur antikvarisk som pedagogisk synvinkel är att föredra än en flyttning till Malmslätt. Här ska dock påpekas att länsstyrelsen synes ha missuppfattat till vilken plats landsantikvarie Bengt Cnattingius föreslog att Röda magasinet skulle flyttas till. Den plats som förslogs låg, som kommunen redan i överklagandet påvisat, inne på Malmens område långt söder om den plats norr om Malmen som länsstyrelsen nu fört fram, säger Lars Vikinge fortsatt polemiskt.

På byråkratspråk sammanfattas denna konflikt lakoniskt; Kommunen vidhåller sina yrkanden och vad som anförts i ansökan till länsstyrelsen och överklagandet till förvaltningsrätten. Kampen går vidare i en mycket infekterad historia mellan stat och kommun.

Fakta om Röda magasinet:

Röda magasinet uppfördes 1835 som Trossbod på exercisfältet Malmen, övningsområdet för Östergötlands regementen, Livgrenadjärregementen, vilka flyttade in till det nyuppförda Garnisonsområdet i Linköping på 1920-talet. Även Röda magasinet flyttades in till Garnisonsområdet 1939 och fick där en fortsatt användning som trossbod, dvs förvaringsbyggnad för soldaternas utrustning. Byggnaden placerades som tidigare, i anslutning till övningsområdet och nära garnisonen.