• Mikael Sanfridsson fick ta emot det dystra beskedet om miljonvite. Foto: Tommy Pettersson

Kommunen riskerar vite på två miljoner

Linköpings kommun fick inte resning i sitt överklagande hos Högsta förvaltningsdomstolen och måste nu skyndsamt ändra i sin handläggning av socialtjänstinsatser.

Linköping har försökt att förenkla och anpassa sina tjänsteinsatser för äldre och stöd i boendet för personer med psykiska funktionsnedsättningar men det har inte myndigheterna gillat.

Tummen ned

Högsta förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att individuella socialtjänstinsatser ska utredas och bedömas av kommunens biståndshandläggare.

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) förelägganden mot Linköpings kommun har i och med detta vunnit laga kraft och nu väntar dryga och dubbla böter om inte kommunen inrättar sig därefter.

– Vi är väldigt besvikna att vi får en rättslig prövning av ärendet. Rättsläget är ju inte helt klarlagt inom det här området.

Nu ska vi på sätta oss ned i de tre berörda nämnderna tillsammans med kommunjuristen och se hur vi ska gå vidare det här, säger en besviken Mikael Sanfridsson kommunalråd och ordförande i äldrenämnden. Frågan om myndighetsbeslut i förhållande till verksamhetens hantering av välfärdstjänster är under statlig utredning för närvarande och vi får se hur rättsläget är om några år i denna fråga.

Klart före femte september

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade alltså i veckan att de inte beviljar prövningstillstånd för Linköpings kommun och hänvisar till kammarrättens tidigare domar. Besluten innebär att Linköpings kommun inte kan erbjuda sina invånare individuella insatser i form av service utan individuell prövning. Kommunen måste ändra sitt sätt att handlägga dessa insatser,

så att varje brukare får sina i behov utredda och bedömda av kommunens biståndshandläggare. Kommunen måste även följa lagens krav på att följa upp och dokumentera beviljade insatser enligt IVO.

- För brukarna i Linköpings kommun och i andra kommuner som tagit efter Linköpings modell betyder det att de nu får en mer rättssäker handläggning och större möjligheter att få sina behov av stöd utredda och tillgodosedda, säger Michaela Hecht Gunnarsson, som är inspektör på IVO.

Fördubblat vite

Domarna rör hemtjänstinsatser för äldre och stöd i boendet för personer med psykiska funktionsnedsättningar, men kan även appliceras på andra områden inom socialtjänsten.

Linköpings kommun ska senast den femte september redovisa för IVO vilka åtgärder de genomfört som rör de båda föreläggandena. Om kraven inte uppfylls, riskerar kommunen viten på hela två miljoner kronor.