• Gunnar Gustafsson menar att kommunen var skyldiga att gå till åklagare i de aktuella ärendena. Foto: Tommy Pettersson

Kommunen tar till storsläggan mot bryggor

Stångåns stränder ska vara tillgängliga för alla låter väl som en självklarhet i allemansrättens hemland. Strandskyddslagen och plan o bygglagen ska se till att allmänhetens intresse inte snävas in alltför mycket med privata restriktioner.

Men frågan är vilka metoder som kommunen ska ta till för att hävda allmänhetens tillgång till kommunal mark? Kan en enskild brygga eller uteplats vid Stångåns strand inkräkta på allmänhetens tillträde?

Samverkanslösning eller åklagare?

Bygg- och miljönämnden har låtit utföra tillsyn, med hjälp av flygfoto, längs med Stångån genom Linköping från Landeryd ut till Roxen under hösten 2016 med det vällovliga syftet att säkra allmänhetens tillträde till Stångåns stränder.

Olika delar av Stångåns stränder lyder under olika lagstiftningar och i de berörda området är det kommunen eller Tekniska verken som äger marken. Strandskyddslagen gäller i de områden där det antingen inte finns någon detaljplan eller där detaljplanen är nyare än från 1975 och uppstår ett antal frågetecken kring kommunens hantering före och efter det årtalet. I övriga delar är det antingen plan- och bygglagens bestämmelser som gäller, eller så är det kommunens intresse av att värna allmänhetens tillträde till Stångåns stränder.

Ingen information till berörda

Tillsynen utfördes under hösten och i 27 fall har ärendena lämnats vidare till åklagare med stöd av miljöbalken utan att de utpekade har fått någon förhandsinformation. Ytterligare ett hundratal ärenden har upptäckts, som inte faller under miljöbalken och dessa får endast en anmärkning. En del av de fallen hanteras enligt plan- och bygglagen (PBL), andra kommer att hanteras av kommunen som markägare.

– Huvuddelen av Stångåns stränder är planlagda som allmän platsmark, det betyder att alla människor ska ha tillträde till dem. Det är inte tillåtet att använda kommunens mark som sin egen tomt och att hindra allmänhetens tillträde till stränderna. Kontorets handläggning av de fall som inte faller under strandskyddslagen fortsätter under vintern. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas när ärendena är färdigutredda. Vid misstanke om brott mot strandskyddslagen ska åklagare meddelas direkt, säger Gunnar Gustafsson (MP), bygg- och miljönämndens ordförande frankt och hävdar att man varit skyldiga att gå direkt till åklagare i de 27 fallen.

Kommunen har tillåtit dessa bryggor och annat vid Stångåns stränder i decennier därför borde det ha varit naturligt att man först tog kontakt bryggägaren för en åtgärd inte med en åtalsanmälan.