• Karin Granbom Ellison har vidtagit åtgärder för en lugnare skola. Foto: Jerry Prütz

Kraftfulla åtgärder på Birgittaskolan

Skolinspektionen hade vid sin senaste inspektion en del saker att anmärka på efter ett besök på Birgittaskolan. Det gick till och med så långt att man belagt skolan med vite på 1,2 miljoner om man inte rättade det man anmärkt på. Nu har Skolinspektionen fått svar.

Inför bildningsnämndens sammanträde så kallade ordföranden, liberalen Karin Granbom Ellison, till sedvanlig pressträff. Det mesta handlade om det kommande svaret till Skolinspektionen. Först upp var de heltidsmentorer som avlastat lärarna på flera skolor i Linköping. Däribland Birgittaskolan.

Heltidsmentorer - en framgång

– Försöket med heltidsmentorer har varit framgångsrikt. Heltidsmentorerna upplevs som mer tillgängliga för eleverna och ger eleverna ett mer likvärdigt bemötande. Elever upplever att det är bra att ha en mentor att prata med som inte är undervisande och betygsättande. Lärarna som fått avlastning har uppgett att de kunnat fokusera mer på undervisningen och fått större arbetsglädje och mindre stress. Vi ser också en tendens mot en ökad skolnärvaro i de klasser som haft heltidsmentor, vilket förbättrar elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen, säger Karin Granbom Ellison, ordförande i bildningsnämnden.

Dyrt men viktigt

– Det här med heltidsmentorer är ganska kostsamt så det blir enbart kvar på Birgittaskolan då vi såg det som nödvändigt. I höst kostar det oss i runda tal 900 000 kronor men då ska man veta att varje heltidsmentor i snitt hanterat drygt 80 elever per person.

Bildningsnämnden  beslutadeäven om att avsätta totalt 215000 kronor under 2017 för att året ut fortsätta med ett intensifierat värdegrundsarbete och heltidsmentorer på Birgittaskolans gymnasium. Därtill ingår en fortsatt satsning på kompetensutveckling med betoning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för samtliga kommunala gymnasieskolor.

Värdegrunder bygger

– Drygt en halv miljon kronor avsattes i höstas för ett förstärkt värdegrundsarbete på Birgittaskolans gymnasium. Det handlar om att förbereda eleverna för ett liv som samhällsmedborgare i ett land som bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, men också om ökad trygghet och studiero i skolan. Arbetet som påbörjats behöver fortsätta för att långsiktigt ge ökad trygghet och måluppfyllelse på skolan. De tre heltidsmentorer som jobbar på skolan idag är mycket uppskattade. Vi avsätter medel för att kunna förlänga deras uppdrag, berättade Karin Granbom Ellison vidare.

Kränkt

Skolinspektionen hade vidare synpunkter på hur man behandlade dem som blivit utsatta för kränkningar av olika slag. Skolinspektionen hade även påtalat att många elever kände sig otrygga på skolan.

– Alla elever har rätt att känna sig trygga när de går i skolan. Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är absolut oacceptabelt. Rutinerna för åtgärder och anmälan av kränkningar gentemot skolorna har nu förtydligats. För att vi i bildningsnämnden ska kunna ge skolorna rätt stöd ser vi till att förstärka rutinerna för att informera oss om det förebyggande arbetet i skolorna för ökad trygghet och ordning samt om anmälda kränkningar, avslutar Karin Granbom Ellison, ordförande i bildningsnämnden.

Till för barnen

Både diskrimineringslagen och skollagen syftar till att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Skolorna ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja elevernas lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.