Kritik mot forskare vid LiU

Styrelsen för medicinska fakulteten vid Linköpings universitet riktar nu kritik mot en forskningsledare vid den medicinska fakulteten. Nu är det upp till rektorn för LiU att bedöma om detta ska få arbetsrättsliga konsekvenser.

När medicinska fakulteten våren 2015 fick en anmälan om bristande redlighet i en forskningsstudie inom det medicinska området, tillsattes en oberoende extern granskningsgrupp. I sin första rapport till styrelsen riktade de tre professorerna i granskningsgruppen kritik bland annat mot dokumentationen i studien och ansåg att forskningsledaren agerat oaktsamt. I januari 2016 inkom ytterligare information i samma ärende. Utifrån de nya uppgifterna, och forskningsledarens svar på utredningen, ombads granskningsgruppen att komplettera sin utredning. Det första ärendet handlade om en studie som genomförts utomlands, där blinda patienter transplanterats med implantat. En central punkt i anmälan var att materialet i implantaten var ämnat för djurförsök och inte godkänt för användning på människor. Rektor Helen Dannetun har nu att bedöma huruvida fakultetens beslut även ska föranleda arbetsrättsliga konsekvenser för den kritiserade forskningsledaren. Forskningsledaren, som getts möjlighet att bemöta kritiken, tillbakavisar granskningsgruppens yttrande och kritiserar det sätt som utredningen genomförts på.