• Elisabeth Nilsson och Länsstyrelsen är kritiska till regeringens förslag. Foto: Tommy Pettersson

Kritisk mot ny regionindelning

Regeringen lämnade för en tid sedan sitt förslag till ny regionindelning och det togs emot med blandade känslor i landet.

De som vill ha arbetsmarknad och näringsliv i fokus som till exempel Norrköping tycker att en koppling till Stockholm är bra medans andra tycker det är ett dåligt förslag med alltför stora geografiska enheter.

Länsstyrelsen avstyrker

Länsstyrelsen Östergötland har nu lämnat sitt remissvar på Indelningskommitténs förslag till ny läns- och regionindelning och man är starkt kritisk på flera punkter.

– Vi ser naturligtvis att det finns anledningar att se över länsindelningen i Sverige. Men vi menar att det bland annat krävs för att skapa organisationer som är bättre anpassade till demografiska, näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. Vi avstyrker indelningskommitténs förslag rörande regional indelning, vilket skulle medföra tre nya län redan 2019, säger landshövding Elisabeth Nilsson

Vid samma tillfälle

Länsstyrelsen anser att alla förändringar i form av länsindelning bör ske vid ett och samma tillfälle, år 2022. Tidplanen är alltför forcerad och bidrar till inlåsning innan uppdraget är färdigutrett. En tidpunkt för förändringen innebär också enklare administrativ hantering för både landsting och länsstyrelser.

– Vi  anser att antalet län bör vara fler än de föreslagna sex länen. Det är inte rimligt att endast utgå från antal invånare när län ska slås samman. Andra parametrar bör också användas så som avstånd, infrastruktur och befolkningstäthet bör slå igenom, menar landshövdingen.

Arbetsmarknaden ska styra

Länsstyrelsen anser även att större vikt bör läggas vid arbetsmarknadsregioner vid en ny länsindelning jämfört med kommitténs förslag,

– Universitetssjukhusen och sjukvårdsregioner spelar en alltför stor roll i indelningen. Alla ska höra till ett universitetssjukhus men det behöver inte nödvändigtvis finnas ett i varje län. Vi anser att statens framtida uppgifter och organisationsbehov i förhållande till uppgifterna är bristfälligt analyserade, avslutar Elisabeth Nilsson.