Låga elpriser och varmt väder påverkar

Låga elpriser och varmt väder är några av de faktorer som påverkar Tekniska verkens resultat enligt den bokslutskommuniké som nyligen presenterades för 2014.
Koncernens finansiella ställning och tillgång till kapital är
god men verksamhetsåret har präglats av omvärlds- och väderförhållanden som
avvikit från ett så kallat normalår vilket påverkat resultatet negativt.
Intäkter sjönk
Bristande lönsamhet för vattenkraft och stoppad produktion av
biogas i Händelö har också inneburit nedskrivningar med 77 miljoner kronor.
– Energibranschen är inne i en betydligt tuffare fas där bland
annat fallande elpriser och ökad reglering kommer att ställa allt högre krav på
Tekniska verken. Koncernen arbetar aktivt med den interna effektiviteten för att
även framöver generera en god avkastning till ägaren och konkurrenskraftiga
priser till våra kunder. Koncernen är inne i en fas där vi investerar mycket
stora belopp i Linköpings infrastruktur. Med Lejonpannan gör vi också en
betydande miljöinvestering. Den finansiella styrka vi byggt upp under de senaste
åren gör att vi kan hantera detta på ett bra sätt, säger vd Anders Jonsson och
Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör fyller på.
– Året har i många avseenden avvikit från ett normalt år.
Väder och låga elpriser i kombination med ökade regleringar har bromsat såväl
volym som resultat. Det är ändå positivt att rörelseresultatet före av- och
nedskrivningar, som uppgick till 1025 miljoner är stabilt på en hög nivå, säger
Peter Forssman.
Under 2014 har stora investeringar gjorts på 1 171 miljoner
kronor att jämföra med förra årets 786 miljoner kronor. Det handlar om det nya
kraftvärmeverket Lejonpannan, två nya större transformatorstationer inom elnät
och fortsatt utbyggnad av bredband.