• Nu händer det saker vid Lambohovs säteri igen. Foto: Fanny Miles

Lambohovs säteri rustas upp

Lambohovs herrgård har under en längre tid befunnits sig i ett politiskt vakuum. Detta har lett till att byggnaderna har stått och förfallet en tid.

Visserligen har en revetering av huvudbyggnaden genomförts och svampangrepp på byggnaderna har stoppats men ingen har tagit kommandot och planerat för säteriets framtid.

Projektet ”Slaka kulturkraft” och Slaka hembygdsförening har under ett flertal år kämpat för att bevara den historiskt värdefulla miljön men hitintills utan någon större framgång. Intensiva debattinlägg i kommunfullmäktige, motioner i riksdagen och experters vädjan har fram till nu klingat ohörda.

Upp på dagordningen

Flera gånger har ärendet lyfts bort från kommunstyrelsen/planeringsutskottets agenda men i förra veckan sattes en handlingsplan upp för säteriets framtida öde och alla kulturhistoriska vänner kan nu vädra morgonluft igen.

Linköpings kommun köpte säteriet 1966 av dåvarande ägaren Pehr-Fredrik Cederbaum och kontraktet utformades så att säljaren och hans maka har kvarboenderätt under hela sin livstid.

Just nu bor Märta Cederbaum i herrgården delar av året när hon inte bor i Genève. Slottet är byggnadsminne sedan 1967 och efter att kommunen köpte av fastigheten har den inte varit bebodd och därför drabbats av ett visst förfall. Under 2009 restaurerades huvudbyggnaden bland annat.

Bevara genom att nyttja

Tanken är man ska bevara 1700-talsmiljöns kvaliteter och den värdefulla miljön. Flera uppslag och idéer finns om kafé- och restaurangverksamhet, konferensgård, kulturvandringar, och andra kulturaktiviteter. Inom kort, under hösten, kommer ägandet av säteriet lyftas över från kommunstyrelsen till det kommunala bolaget Bryggargården AB. Bryggargården förvaltar idag byggnaderna inom Friluftsområdet Gamla Linköping och borde därmed vara kompetenta att sköta den gamla herrgården i Lambohov.

1700-talsherrgården är en för sin tid typisk anläggning vars huvudbyggnad är ritad av Jean Eric Rehn på uppdrag av riksrådet. Herrgården är en del av riksintresseområdet Slaka-Lambohov och dess byggnadsbestånd berättar om såväl adelns levnadsförhållanden som äldre tiders jordbruk. Området omfattar även en parkanläggning och flertal kringliggande byggnader som ladugård, stall och magasin.