• Östergötland ligger bäst till när det gäller andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken där resultatet hamnar på tredje plats i landet. Foto: Tommy Pettersson

Landstinget ligger i mittenstråket

Öppna jämförelser

Region Östergötland ligger bra till när det gäller användning av fossilfria drivmedel i kollektivtrafiken och har förbättrat sig inom fler områden, men ännu finns mycket kvar att göra i regionens arbete för att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Nyligen publicerades Sveriges Kommuner och Landsting för tredje året "Öppna jämförelser för miljöarbetet i regioner och landsting". Jämförelserna ska ge en bild av hur landstingen och regionerna minskar sin påverkan på klimatet.

Flera områden

Indikatorerna som används i jämförelserna sträcker sig över flera verksamhetsområden. Det handlar om andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, energianvändning i fastigheter, inköp av ekologiska livsmedel, avfallsåtervinning, miljöpåverkan av medicinska gaser och förskrivning av antibiotika.

– De öppna jämförelserna är värdefulla då de riktar fokus på det miljö- och klimatarbete som pågår inom regioner och landsting. Vi har ett stort ansvar för att bidra till en hållbar utveckling och för att göra vår egen verksamhet klimatneutral och giftfri, säger regionrådet Margareta Fransson (MP).

Till 100 procent

Region Östergötlands resultat hamnar i den mellersta tredjedelen inom de flesta områden. Det område där Region Östergötland ligger bäst till gäller andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, där resultatet hamnar på tredje plats i landet med 88 procent förnybara drivmedel.

– Men resultaten bygger data från 2015 eller tidigare, och glädjande nog kan vi konstatera att Östgötatrafiken fortsatt omställningen under 2016 och nu har 100 procent förnybara drivmedel,menar Margareta Fransson.

Dåligt resultat

Ett område där Region Östergötland hamnar i tredjedelen med lägst resultat gäller klimatpåverkan från medicinska gaser.

– Därför är det glädjande att vi i år fattat beslut om att installera destruktionsanläggningar för lustgas på Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset, påpekar Margareta Fransson.