• Med engagerade lärare och mer flexibla scheman fullföljer fler elever sin gymnasiegång. Foto: Julia Kimell

Lärarengagemang hindrar gymnasieavhopp

Varje år avbryter en tiondel av Sveriges elever sina gymnasiestudier. Konsekvenserna blir oftast arbetslöshet och utanförskap. Vilka är orsakerna till avhoppen och vad kan skolan göra för att förhindra dessa? Det fick deltagarna besökarna veta när Östsam bjöd in forskare till Konsert och Kongress.

Lidija Kolouh, filosofie doktor i internationell komparativ pedagogik, presenterade sin rapport 10 orsaker till avhopp, där 379 unga som inte fullföljt sina gymnasiestudier förklarar varför, och vad som kunde ha gjorts för att förhindra dem. De delar också med sig av sin vision om den perfekta gymnasieskolan.

Oengagerade lärare

Trakasserier och mobbning från jämnåriga eller personal i skolan är de klart vanligaste orsakerna, som hela 46 procent uppger. De övriga anledningarna är brist på pedagogiskt stöd, vuxna som inte bryr sig, dåligt bemötande i skolan, behov av mer praktik och mindre teori, stökig skolmiljö, fel programval, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under utbildningen, och dåliga hemförhållanden.

Flexibla scheman

De får också svara på vad som hade kunnat förhindra ett avhopp från gymnasieskolan. De vill se att lärare och andra vuxna bryr sig och inte blundar för problem, mer pedagogiskt stöd, speciellt när man varit borta länge på grund av sjukdom eller missbruk. Dessutom skulle en individuellt anpassad studieplan med flexibla tider underlätta.

Vinn elever

Britt Uddegård, rektor vid Jämtlands gymnasium, föreläste om lösningar. Hon är projektledare för VINNA-projektet som jobbar för att fler ungdomar ska fullfölja sina gymnasiestudier.

– Vi behöver utbilda personalen i bemötande, se eleverna och bygga förtroendefulla relationer. Det är viktigt att träna förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov, säger hon.

Vidare behöver man arbeta med trygghet i klasser och grupper och ha nolltolerans vad gäller mobbing.

– Se över olika former av stöd till elever som behöver det. Stödet ska vara behovsanpassat efter varje elev. Gör det besvärligt att avbryta utbildningen! Ifrågasätt om skolan har gjort alla försök till individuell anpassning som går att göra.

Dessutom är det särskilt inom yrkesprogrammen viktigt att skolan samarbetar med det lokala näringslivet. Eleverna ska få en bra inblick i vad de ska utbilda sig till, så att de blir trygga i att de valt rätt utbildning.