• Mats Johanson vill ha extrasatsningar inom vården. Foto: Tommy Pettersson

Låt välfärdens proffs vara proffs

På landstingsfullmäktiges möte i veckan behandlas bland annat landstingets årsredovisning. Den visar på flera problem inom den östgötska sjukvården, men framförallt att det finns stora problem med rekrytering och bemanning.

Under tre år i rad har landstingets kostnader för inhyrd personal genom bemanningsföretag ökat. Kostnaden för inhyrd vårdpersonal i Östergötland har ökat med 40 procent från 2012 till 2013. Det är den största ökningen i hela landet. Ökningstakten för användandet av hyrsjuksköterskor är ännu högre. Enligt Vårdförbundet finns det inom landstinget avdelningar där hälften av personalen är inhyrd.

– Att förlita sig på inhyrd personal går ut över arbetsmiljön och påverkar både patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Vi betalar dyrt för något som på sikt inte är bra för patienterna eller för personalen, säger Mats Johansson socialdemoraternas oppositionslandstingsråd.

Bemanningsproblem

För att lösa bemanningsproblemen vill Socialdemokraterna göra landstinget till en mer attraktiv arbetsgivare och personalen bättre arbetsvillkor. Bland annat vill Socialdemokraterna införa rätt till heltid för all personal inom hälso- och sjukvården, men ser samtidigt att en orimlig arbetsbelastning ofta är en förklaring till att många sjuksköterskor väljer att jobba deltid.

– Idag hör vi sjuksköterskor beskriva en vardag där det inte finns utrymme för den goda sjukvård som man vill ge patienterna och där det inte heller finns tid för återhämtning efter arbetsdagen. Arbetsmiljön och arbetsbelastningen ska vara sådan att en sjuksköterska ska kunna ha ett helt liv där det finns tid och ork till både arbete, fritid och familj,menar Mats Johansson

Extrapengar

Socialdemokraterna satsar nationellt Två miljarder extra på vården. För Östergötlands del innebär det 91 miljoner extra till hälso- och sjukvård som socialdemokraterna framförallt vill använda till mer personal länets vårdcentraler och sjukhus

– Med den nationella satsningen får vi möjlighet att investera i mer personal, det ser vi som ett viktigt steg i att förbättra arbetssituationen i landstinget. Det är samtidigt viktigt att vi tar ett helhetsgrepp över personalfrågan. För att klara av framtidens utmaningar måste vi kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Då måste landstinget i Östergötland vara en attraktiv arbetsgivare, säger Mats Johansson

I den nationella patientenkäten placerar sig Östergötland inte bara sämre än rikssnittet generellt utan här finns även en av de vårdcentraler som får allra sämst resultat i hela landet. För att komma till bukt med problemen vill socialdemokraterna satsa på vårdcentralerna.

– Alla vårdcentraler ska ha mandat att själva hitta lokala lösningar. Vi vill låta proffsen vara proffs och tror att det blir bäst när vårdens medarbetare har mandatet och tiden att hitta lösningar som passar de listade patienternas behov och önskemål. Det kan gälla öppettider och olika typer av öppna mottagningar. Tillsammans med patienter och sjukvårdens personal vill vi utveckla Östergötlands vårdcentraler till de bästa i Sverige.