• Ett relativt stilla och folktomt torg byggs om till ett färdigbyggt område med affärer och Café-bistro. Foto: Tommy Pettersson
  • Elias Aguirre vill få fram ett Arkitekturprogram som ska ge ramarna för den lilla storstaden som växer fram. Foto: Tommy Pettersson

Liten storstad ska förtätas

- Med utveckling av parker och torg

Just nu diskuteras hur Linköping ska kunna utveckla sina torg och parker i en förtätade stad. Utgångspunkten är att kommunstyrelsen föreslår ett tillägg till Översiktsplan för staden ska göras som behandlar just de allmänna mötesplatserna som sedan ska skickas ut på samråd.

Förutom planen för mötesplatser pågår arbete med ytterligare två dokument för den utvidgade innerstaden, Arkitekturprogrammet för bebyggelsen och en trafikplan.

100 platser identifieras

De offentliga mötesplatserna i innerstaden som torg och parker är viktiga för att utveckla Linköpings innerstad till en stad med god livsmiljö. Den nya planen "Linköpings mötesplatser - innerstadens torg och parker" omfattar innerstadsmiljön och behandlar miljöer i det offentliga rummet som ska vara allmänt tillgängliga.

– En viktig del i utvecklingen av Linköpings innerstad är att utveckla stadens torg och parker. Ett stort bostadsbyggande ställer höga krav på att det finns gott om attraktiva mötesplatser och grönområden där Linköpingsborna kan promenera och slappna av. Genom mötesplatsplanen ser vi till att parker och torg bevaras och utvecklas på ett sätt som gynnar Linköpingsbornas välmående likväl som stadens utveckling, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor.

Planen identifierar nuvarande offentliga mötesplatser och föreslår nya och beskrivningar av cirka 100 platser och stråk finns i planen. Bland de nya platserna som kan utvecklas finns Djurgårdsgatan – Lägerhyddan, Lingvallen, Folkungavallen, Tannefors centrum samt Stångåstråket Skäggetorp och Stångåstråket Tallboda.

Program för arkitektonisk kvalitet

Ytterligare ett dokument som ska ut på samråd är Arkitekturprogrammet för innerstaden som också blir ett tillägg till översiktsplan för staden. Arkitekturprogrammet är ett ramverk som ger förutsättningarna för att höja den arkitektoniska kvaliteten på det som byggs nytt i Linköping.

– Arkitekturprogrammet föreslår ett ramverk med stadsbyggnadsprinciper och målsättningar för nybyggnation i den utvidgade innerstaden. Arkitekturen ska vara berörande, robust, alltså hållbar över tid samt användbar och välfungerande. Principerna för stadsbyggnad i innerstaden är bland annat att entréer vänds mot gatan, säger Elias Aguirre vidare.

– De tre målsättningarna är att varje projekt ska bidra till den omgivande staden, samspela med sin närmaste omgivning och ha en arkitektonisk idé. Programmet beskriver bland annat innerstadens sju kulturmiljöprofiler: staden som maktcentrum under medeltiden, lärdomsstaden, handelsstaden, industri- och infrastrukturstaden, garnisonsstaden, folkrörelsernas stad och den gröna staden.