• Linköpings universitet står sig väl i ny utvärdering. Foto: Tommy Pettersson

LiU håller hög utbildningskvalitet

Men bonuspengarna är svåra att använda

Universitetskanslersämbete (UKÄ) kan efter sin senaste utvärdering konstatera att LiU:s utbildningar står sig mycket bra. Det UKÄ fokuserat på är studenternas fördjupningsarbeten och examensarbeten. Sett till betygsmedelvärdet per utvärderad examen hamnar LiU på en fjärde plats.
– Vi står oss mycket bra. Sedan har vi förstås målet att bli
ännu bättre – vi bör inte ha en enda utbildning som bedöms ha bristande
kvalitet, säger en överlag nöjd prorektor Karin Fälth-Magnusson.
Handelshögskolan har bara två utbildningar, Chalmers har
enbart tekniska utbildningar, Stockholms universitet har inga utbildningar inom
teknik eller medicin. Så av de kompletta universiteten är Linköping bäst och
hamnar lite över 2.0, vilket ger betyget ”hög kvalitet”, något lite bättre än
Lunds universitet.
Jämfört med Sverige som helhet har LiU fler utbildningar med
mycket hög kvalitet respektive hög kvalitet men färre utbildningar med bristande
kvalitet. Det finns exempel på bra utbildningar inom alla fakulteter.

Klirr i kassan

Ett gott resultatet av utvärderingar ger universiteten
bonustillskott av pengar. Men dessa är svåra att använda på grund av att de är
relaterade till antalet studenter. Eftersom lärosätena inte vet hur mycket
pengar som tillfaller dem från år till år kan medlen inte användas till fler
utbildningsplatser, utan bara till teknisk utrustning och liknande. Trots det
kan studenterna ha nytta av utvärderingarna.
– Min erfarenhet är att man verkligen arbetet igenom
utbildningarna. Lärare, studenter, och kvalitetsansvariga på fakulteterna har
lagt ett otroligt stort arbete på utvärderingarna, säger rektor Helen Dannetun
som gläder sig över resultatet.
– För oss som ett starkt riksrekryterande universitet så är
högsta kvalitet i våra utbildningar en viktig förutsättning, säger hon.

Inte bara positivt

Utvärderingsformen har fått en del kritik, men UKÄ arbetar med
ett nytt utvärderingssystem som ska gälla från 2016. I det nya systemet vill man
bemöta kritiken från det tidigare som handlar bland annat om synpunkten att
examensarbeten inte är lika relevant i alla utbildningar, framför allt inte i
professionsutbildningar. Vidare utvärderas inte de allra minsta lärosätena:
utvärderingarna speglar alltså inte helheten, plus att feedback saknas på vad
som kan förbättras.