Miljöbrott eller tjänstefel?

Förundersökning inleds inte

Den 25 e juli underrättade kammaråklagaren i åklagarområde Öst,Linköping om sitt beslut att inte inleda någon förundersökning angående den anmälan som ledamöterna i Roxens fiskevårdsförening gjort gällande länsstyrelsen i Östergötlands miljöbrott kring hanteringen av skarvkolonin i sjön Roxen.
Kammaråklagarens motivering till att inte gå vidare och utreda miljöbrottet var att ett antaget brott inte faller under allmänt åtal utan ska betraktas som ett eventuellt tjänstefel istället.

Liten felskrivning?

Ledamöterna i Roxens fiskevårdsförening skickade in sin anmälan om miljöbrott i tron man skulle få fram en utredning om mellanskarvens roll i det pågående fosfor- och kväveutsläppet i Roxenområdet som skadar djur och växtriket.
Det var den 23:e maj som föreningen, via Anders Nilsson, Åke Wester och Ulf Johansson, polisanmälde Länsstyrelsen i Östergötland för miljöbrott.
I anmälan om miljöbrott anför Anders Nilsson och hans styrelse i sin motivering att länsstyrelsens bristfälliga förvaltning av skarvkolonin på ön Tahiti, belägen i sjön Roxen, leder till stora mängder utsläpp av Fosfor och kväve och därför ska betraktas som ett miljöbrott.
Tydligen fastnar begreppet, förvaltning, i rättsväsendet. Därav avskrivningens motivering att det inte faller under allmänt åtal utan  istället är ett eventuellt tjänstefel. I en brasklapp, läs information, beskriv sedan att polis och åklagare inte kommer att utreda det som har anmälts. Åklagaren har därför avslutat handläggningen av ärendet. Men om det kommer fram nya uppgifter kan en förundersökning komma att inledas.

Invasiv art?

På ön Tahiti, tillhörande Idingstad 1:21 i Linköping, finns den mellanskarvskoloni på cirka hundra bon som fiskevårdsföreningen beskriver i sin anmälan . På ön har all växtlighet utraderats på grund av övergödning från mellanskarven. Anmälarna är inte enbart kritiska till det koncentrerade utsläppet av fosfor av kväve utan tar även upp att Roxens ekosystem är i fara på grund av mellanskarvens invasion och utfiskning av sjön.
Myndigheten Länsstyrelsen är utsedd av Naturvårdsverket till så kallad skarvförvaltare och är därför ansvarig för vad "invånarna" på ön Tahiti gör. Markägare och fiskerättsinnehavare är bundna av länsstyrelsens föreskrifter och får inte ingripa mot Mellanskarven.

Ihopblandade arter

Mellanskarven eller som den också kallas Kinaskarven ska inte förväxlas med Storskarven som är av en annan art. Idag betraktas mellanskarven av många i Sverige som ett hot mot ett rikligt fiskebestånd. Andra menar att den bidrar till mångfald i naturen.
Mellanskarven kommer ursprungligen från Sydostasien till Europa och fördes senare in i Skåne i modern tid. Den uppfattningen delas inte av bland annat Naturvårdsverket som anser att skarv inte är en så kallad invasiv och därmed främmande art i Sverige. EU fridlyste både storskarv och kinaskarv redan 1979 vilket innebär att man endast får bedriva så kallad skyddsjakt med erforderliga tillstånd från myndigheten.

Intressekonflikt

En del av konflikten handlar naturligtvis om konkurrens om fisk i vissa områden. Mellanskarven äter stora mängder av fisk och i insjöar och vid åmynningar pågår en bevisbar negativ påverkan på beståndet av till exempel nors och därmed också på, alla däröver, befintliga arter i näringskedjan.
Yrkesfisket i Roxen klassas som ett riksintresse och därmed finns det en motsättning i länsstyrelsens arbete med att värna om både mänskliga yrkesfiskare och andra djur som fiska i Roxen.
Nu kommer föreningen att göra en ny polisanmälan inom kort med nya uppgifter för att få igång debatten om mellanskarven och antaget miljöbrott begångna av människan i Östergötland. Ett tips är då att undvika ordet förvaltning utan istället hänvisa till ansvar och myndighetsutövning.