• I Ekholmen ska det byggas flerfamiljshus med parkeringsdäck som terrass. Foto: Tommy Pettersson
  • Kommunen för en dialog om att förnya Ekholmens centrum. Foto: Tommy Pettersson

Miljonsatsning i Miljonprogrammet

Miljonbyggnadsprogrammet som pågick under efterkrigsperiodens rekordår byggde bort bostadsköer och trångboddheten i Sverige på 1960- och 1970 talet. Byggnationen skedde i rekordtakt och med den tidens syn på boendet. Detta ledde till en del brister sett med dagens ögon.

I Linköping har huskropparna samt interiören renoverats ett par gånger sedan dess i bostadsområden som Berga, Ryd, Skäggetorp och Ekholmen.

Men ett av de problem som inte har kunnat lösas genom åren är segregationen och förekomsten av ett visst socialt utanförskap. En av de faktorer som leder till bostadssegregation är upplåtelseform och ekonomi.

Blandad upplåtelseform

Nu vill den styrande koalitionen tillsammans med två byggherrar förbättra läget i två bostads områden, Ekholmen och Ryd.

Upp till 1800 nya bostäder kan komma att byggas i Ryd och Ekholmen genom att befintlig bebyggelse byggs till och att parkeringsytor används effektivare. Två stora fastighetsägare får nu besked om att Linköpings kommun kommer att ta fram nya detaljplaner för bostadsområdena. Det är fastighetsägarna Viktoria Park och Riksbyggen som har ansökt om planläggning av nybyggnation i Ryd, respektive Ekholmen.

– Det här ligger helt i linje med Koalition för Linköpings ambitioner om att lyfta miljonprogramsområdena i Linköping. Bostäder behövs i hela Linköping för att kunna skapa en mer sammanhållen stad, och ska inte bara koncentreras till de centrala delarna av staden. Det här är ett verkligt lyft för bostadsområdena och för hela Linköping, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Byggstart 2018

I Ekholmen är tanken att dagens markparkeringar och garagelängor byggs om till tvåvånings parkeringsdäck där nedersta våningen grävs ned ett halvt plan och övre våningen byggs ett halvt plan ovan mark. På dessa byggs nya flerbostadshus som kan utnyttja parkeringsdäckets tak som en gårdsterrass.

Detta skulle kunna ge mellan 500 och 1 000 nya lägenheter. Det kan jämföras med de 3 300 bostäder som finns i Ekholmen idag. Så många nya bostäder ger bättre underlag för både privat och offentlig service i stadsdelen. Det ger också äldre möjlighet att flytta till mer lämpligt boende inom sin egen stadsdel. Planarbetet kan inledas under 2016 och vara slutfört i slutet av 2017 med byggstart tidigast 2018.

Byggs på parkeringsplatser

I Ryd vill Viktoria Park AB bygga cirka 800 nya lägenheter på befintliga parkeringsytor. Parkeringarna försvinner inte, men kommer att placeras längs gatorna istället för att ligga mellan husen.

Det är fastigheten Ostbrickan 2 i södra Ryd, öster om Ryds allé, som Viktoria Park vill bygga på. Inom fastigheten finns 72 flerbostadshus i två våningar. Byggnaderna uppfördes under miljonprogrammet 1966-71. Ny och varierad bebyggelse kan göra det lättare att orientera sig i det idag ganska likformade området.

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret bedömer att en nybyggnation ger en positiv utveckling för stadsdelarna. Det medför en mer varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Det ger ett bredare utbud av bostäder, som kan attrahera nya målgrupper att flytta dit.