• Linnéa Darell och Peder Ellison oroar sig för budgeten. Foto: Julia Kimell

Miljonsatsningar väntar för omsorgsnämnden

I sitt budgetförslag för 2015 och 2016 satsar omsorgsnämnden hårt på att bygga ut bostäder med särskild service. Kostnaden av de nya satsningarna uppgår till 12,3 miljoner, och totalt vill nämnden ha 180 miljoner för 2015 och 2016.

– Det goda samarbetet mellan kommunen och landstinget, och framför allt psykiatrin, gör att personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få erbjudande om ett bättre stöd, säger omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell.

Begärda medel för 2015 och 2016 uppgår totalt till 78,8 respektive 102,2 miljoner kronor. Just nu saknas cirka 80 bostäder med särskild service som ska fördelas på personer med psykisk funktionsnedsättning, och på de med utvecklingsstörning.

– I nuläget är det många som bor på vårdhem utanför Linköping. Dem kommer vi erbjuda en tillbakaflytt, men det är förstås upp till var och en var de vill bo. En del har varit på sina boenden under lång tid och känner sig hemma. Men utbyggnadsplanen ger oss hur som helst goda möjligheter att kunna erbjuda bostäder i takt med efterfrågan, säger hon.

När SiS inte räcker

Det är en sak som gör Linnéa Darell och Peder Ellison i omsorgsnämnden oroade: När det finns ungdomar som SiS (statens institutionsstyrelse, som bland annat bedriver tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem) inte tar emot, betalar kommunen i vissa fall 13 000 kronor för ett vårddygn.

– Hur vi ska lösa det är en gåta, ungdomarna ska må bättre!

Omsorgsnämnden begär ramförstärkningar för återställd besparing på familjerådgivningen, ökat behov av boendestöd, utökade brottsförebyggande insatser och utökat stöd till kvinnojourens arbete för våldsutsatta kvinnor och barn.

Man vill på sikt minska kostnaderna och erbjuda alternativa insatser – ett arbete som tar lång tid och som ska slutredovisas i slutet av september.

– Jag har goda förhoppningar om att förbättringsarbetet ska leda till ett allt bättre stöd till barn, unga och deras familjer. Med tanke på att nämnden redan innevarande år har en obalans i budgeten ser jag svårigheter med att genomföra de effektiviseringskrav som planeras för kommande år, avslutar Linnéa Darell.

Fakta Nysatsningar

- 2,6 miljoner till förstärkt öppenvård tillsammans med landstinget för personer med missbruk och psykisk sjukdom.

- 5,2 miljoner till korttidsvård och rehabilitering inom socialpsykiatrin tillsammans med landstinget.

- 3 miljoner till korttidshemplatser för barn och unga med Aspergers syndrom.

- 1,5 miljoner till ett stödteam för personer med lindrig utvecklingsstörning, så att de ska kunna bo kvar i lägenhet.